Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

Dan wijzen we aan:

- Site': de site https://noatec.eu en al haar pagina's.
- Uitgever: de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de site, en die wordt gepresenteerd in de wettelijke kennisgeving van de site.
- Gebruiker': de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Voorwaarden die worden opgelegd door de wet op het vertrouwen in de digitale economie en het doel van de site

Deze site wordt gepubliceerd door NOA Technologies srl (of NOATEC). De wettelijke informatie over de gastheer en de uitgever van de site, met inbegrip van de contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratie-informatie, wordt verstrekt in de wettelijke kennisgeving van deze site. Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het handvest met persoonsgegevens van de site. Het doel van deze site is bepaald als een "online verkoopsite". De site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of een dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding, door de Net-surfer, van het geheel van de huidige algemene voorwaarden, die door hetzelfde feit erkent er volledig kennis van te hebben genomen. Deze aanvaarding kan voor de internetgebruiker bijvoorbeeld bestaan uit het aankruisen van het vakje dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met bijvoorbeeld de vermelding "Ik erken dat ik kennis heb genomen van alle algemene voorwaarden van de site en deze heb aanvaard". Het feit dat dit vakje wordt aangekruist, wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat gebruikers de nodige handelingsbekwaamheid hebben. Indien de gebruiker minderjarig is of niet over deze handelingsbevoegdheid beschikt, verklaart hij of zij dat hij of zij de toestemming heeft van een tutor, curator of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. De gebruiker erkent de waarde van het bewijs van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en doet, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, afstand van het recht om deze te betwisten in geval van een geschil.
De Uitgever stelt de Klant op zijn Site een vertrouwelijkheidshandvest ter beschikking waarin alle informatie met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens van de Klant die door de Uitgever zijn verzameld en de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonlijke gegevens, worden vermeld. Het beleid inzake de vertrouwelijkheid van gegevens maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden. Aanvaarding van deze TOS impliceert dus aanvaarding van het gegevensbeschermingsbeleid.

Artikel 3 - Gebied van de lidstaten

De geregistreerde gebruiker (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de site door in te loggen met zijn identifiers (e-mailadres gedefinieerd tijdens de registratie en wachtwoord) of eventueel door gebruik te maken van systemen zoals inlogknoppen van derden op sociale netwerken. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem of haar gekozen wachtwoord. Hij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. In het geval van een vergeten wachtwoord heeft het lid de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord te genereren. Dit wachtwoord is een garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in de sectie "mijn account" en het is de gebruiker dan ook verboden om deze informatie door te geven of te communiceren aan een derde partij. Bij gebreke daarvan kan de redacteur van de site niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Daartoe zal het lid worden uitgenodigd om een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. Het doel van de gegevensverzameling is het creëren van een "ledenaccount". Indien de gegevens in de ledenaccountsectie zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn uitgever niet worden betrokken, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter heeft. De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betreffende account, maar vormen op geen enkele wijze een bewijs, ze hebben alleen een informatief karakter, bedoeld om een efficiënt beheer van de dienst of bijdragen door het lid te garanderen. De redacteur behoudt zich het exclusieve recht voor om het account te verwijderen van elk lid dat in strijd met de huidige algemene voorwaarden heeft gehandeld (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer het lid bewust verkeerde informatie heeft verstrekt bij de registratie en het opzetten van zijn persoonlijke ruimte) of elk account dat ten minste een jaar niet actief is geweest. Deze schrapping kan geen schade veroorzaken voor het uitgesloten lid, dat daardoor geen recht heeft op enige vergoeding. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen het lid, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 4 - Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever bij de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid van toegang tot de site, als gevolg van technische problemen of van welke aard dan ook, zal de gebruiker niet kunnen profiteren van een schade en zal hij geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding. De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan niet worden betrokken als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Ook kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld als het bezoek van de gebruiker aan een van deze sites hem/haar schade berokkent.

Artikel 5 - Geografische beperking van het gebruik

Het gebruik van de diensten van de site is geografisch niet beperkt.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of van een derde partij, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekst-, beeld- of video-inhoud, zonder dat deze lijst beperkend is, is strikt verboden en staat gelijk aan namaak. Elk lid dat zich schuldig zou maken aan valsemunterij zou zijn account zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding kunnen laten verwijderen en zonder deze verwijdering kan er geen sprake zijn van schade, onverminderd eventuele latere juridische stappen tegen hem, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn agent.

Artikel 7 - Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de site is slechts gebonden aan een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, breuk van de dienst, of andere. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site te gebruiken op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. De site voorziet de gebruiker van informatie op indicatieve basis, met onvolkomenheden, fouten, omissies, onnauwkeurigheden en andere onduidelijkheden die kunnen bestaan. NOATEC kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke fouten: - voor elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens, die kan voortvloeien uit het gebruik van de site, of integendeel uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken; - voor elke storing, onbeschikbaarheid van de toegang, misbruik, onjuiste configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een browser die niet vaak door de gebruiker wordt gebruikt; - voor de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die voor de gebruiker toegankelijk zijn vanaf de site.

Artikel 8 - Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de redacteur van de site kan niet worden ingeroepen vanwege een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, of dit nu te wijten is aan een geval van overmacht, aan onderhoud, een update, een wijziging van de site, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomonderbreking of een slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 9 - Afsluiting van de rekening

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Om dit te doen, moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Er zal dan geen herstel van zijn gegevens mogelijk zijn.

Artikel 10 - Diverse bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. Zij kunnen te allen tijde door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van aanvaarding. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe al zijn vroegere algemene voorwaarden te bewaren en te versturen naar elke gebruiker die daarom vraagt. Met uitzondering van de bepalingen betreffende de openbare orde kunnen eventuele geschillen die in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden ontstaan, vóór elke gerechtelijke procedure worden voorgelegd aan de beoordeling van de uitgever van de site met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het ondernemen van gerechtelijke stappen niet opschorten. Tenzij anders bepaald, is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het bevoegde hof van beroep waar de zaak aanhangig is gemaakt. Indien een van de clausules van de onderhavige algemene voorwaarden door een gerechtelijke beslissing nietig zou worden verklaard, zou deze nietigheid niet de nietigheid van alle andere clausules met zich meebrengen, wat hun effect zou blijven sorteren.

Artikel 11 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site mogelijk, de personalisatie van zijn raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De site zal waarschijnlijk "Cookies" gebruiken om 1) de surfstatistieken te verkrijgen om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren, en 2) toegang te geven tot een ledenaccount en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder verbinding. De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft de redacteur van de site toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden te communiceren, behalve in geval van een wettelijke aanspraak. De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser configureren om gewaarschuwd te worden voordat hij "Cookies" accepteert. Hiervoor gaat de Gebruiker over tot de configuratie van zijn browser:

- Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Voor Safari: https://support.apple.com/fr-fr/ht1677
- Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
- Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
- Voor de Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 12 - Voorwaardenkader

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Zij vervangen alle voorafgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De voorwaarden zijn niet overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Een gedrukte versie van de Voorwaarden en alle mededelingen in elektronische vorm kunnen worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in de Franse taal wordt geschreven.

Artikel 13 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van de persoonsgegevens moet schriftelijk worden gedaan en moet persoonlijk, per aangetekende of gecertificeerde post, per post van een nationaal erkende koeriersdienst die een regelmatige controle van zijn pakketten mogelijk maakt, of per e-mail aan de in de wettelijke vermeldingen op de site vermelde adressen worden bezorgd, met vermelding van uw namen, voornamen, contactgegevens en het onderwerp van de mededeling.

Artikel 14 - Vorderingen

Elke claim met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst die op deze site wordt aangeboden of enige andere gerelateerde dienst, de pagina's van de site op eventuele sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke kennisgeving of het handvest van persoonsgegevens moet worden ingediend binnen 365 dagen na de dag van het ontstaan van het probleem dat aanleiding geeft tot de claim, ongeacht welke wet of regel van het recht daartegenover staat. Indien een dergelijke vordering niet binnen de volgende 365 dagen is ingediend, zal deze voor altijd ontvankelijk zijn voor de rechtbank.

Artikel 15 - Onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat onnauwkeurigheden of fouten, of informatie die in strijd is met de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van de persoonsgegevens op de hele website en de aangeboden diensten te vinden zijn, en in beperkte mate. Bovendien is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht door derden op de website of op aanverwante diensten (sociale netwerken, ...). Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat dergelijke discrepanties worden gecorrigeerd. Mocht een dergelijke situatie ons ontgaan, neem dan contact met ons op per post of per e-mail op de in de wettelijke kennisgeving van de site aangegeven adressen met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), alsmede voldoende informatie om ons in staat te stellen contact met u op te nemen. Voor verzoeken met betrekking tot het auteursrecht wordt verwezen naar het hoofdstuk over intellectueel eigendom.

Alle rechten voorbehouden - 21 december 2019

Hoofdkantoor

NOA-technologies SRL
Rue Arsène Grosjean, 6
5020 Temploux
België
BTW-nummer : BE0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl