Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

In het volgende zullen we verwijzen naar :

- Site": de site https://noatec.eu en alle pagina's daarvan.
- Uitgever": de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en de inhoud van de site en die in de juridische mededeling van de site wordt genoemd.
- Gebruiker": de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Informatie vereist door de wet op het vertrouwen in de digitale economie en het doel van de site

Deze site wordt gepubliceerd door NOA Technologies srl (of NOATEC). Juridische informatie over de gastheer en uitgever van de site, inclusief contactgegevens en eventuele informatie over kapitaal en registratie, vindt u in de juridische mededeling van deze site. Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het handvest voor persoonlijke gegevens van de site. Het doel van deze site is bepaald als "online verkoopsite". De site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding door de internetgebruiker van het geheel van de onderhavige algemene voorwaarden, die daarmee erkent er volledig kennis van te hebben genomen. Deze aanvaarding kan er bijvoorbeeld in bestaan dat de internetgebruiker het vakje aanvinkt dat overeenstemt met de zin waarbij deze algemene voorwaarden worden aanvaard, bijvoorbeeld met de woorden "Ik erken alle algemene voorwaarden van de site te hebben gelezen en aanvaard". Het aankruisen van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. Aanvaarding van deze voorwaarden veronderstelt dat de gebruiker handelingsbekwaam is. Indien de gebruiker minderjarig is of deze handelingsbekwaamheid niet bezit, verklaart hij/zij dat hij/zij de toestemming heeft van een voogd, curator of wettelijke vertegenwoordiger. De gebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site als bewijs en, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, doet hij afstand van het recht deze te betwisten in geval van een geschil.
De Uitgever stelt de Klant op zijn Site een privacybeleid ter beschikking dat alle informatie bevat over het gebruik van de door de Uitgever verzamelde persoonsgegevens van de Klant en over de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonsgegevens. Het privacybeleid maakt deel uit van de AV. Aanvaarding van deze AV houdt derhalve aanvaarding van het beleid inzake gegevensprivacy in.

Artikel 3 - Ledenruimte

De geregistreerde gebruiker van de site (lid) heeft de mogelijkheid van toegang door in te loggen met zijn/haar inloggegevens (e-mailadres gedefinieerd bij registratie en wachtwoord) of eventueel door gebruik te maken van systemen zoals inlogknoppen op sociale netwerken van derden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem/haar gekozen wachtwoord. De gebruiker wordt aangemoedigd complexe wachtwoorden te gebruiken. Als het lid zijn wachtwoord vergeet, kan hij een nieuw wachtwoord genereren. Dit wachtwoord garandeert de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek "mijn account" en het is de gebruiker dan ook verboden deze informatie door te geven of mee te delen aan derden. Bij gebrek hieraan kan de uitgever van de site niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker. De creatie van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Daartoe wordt het lid gevraagd een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. Het doel van het verzamelen van gegevens is het aanmaken van een "ledenaccount". Indien de gegevens in de rubriek ledenrekening zouden verdwijnen ten gevolge van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn uitgever niet worden ingeroepen, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft maar enkel een informatief karakter. De pagina's met betrekking tot de rekeningen van de leden kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betrokken rekening, maar vormen geen bewijs, ze zijn slechts van informatieve aard met het oog op een efficiënt beheer van de dienst of de bijdragen van het lid. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de account van elk lid dat deze algemene voorwaarden heeft geschonden te verwijderen (met name, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer het lid bewust onjuiste informatie heeft verstrekt bij de registratie en de inrichting van zijn persoonlijke ruimte) of elke account die ten minste één jaar inactief is geweest. Deze schrapping vormt geen schade voor het uitgesloten lid die hierdoor geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen tegen het lid kan ondernemen wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 4 - Ontheffing van aansprakelijkheid van de uitgever bij de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid van toegang tot de site, als gevolg van technische problemen of van andere aard, kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere internetsites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. De uitgever van deze site kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van een van deze sites door de internetgebruiker hem schade berokkent.

Artikel 5 - Geografische beperking van het gebruik

Het gebruik van de diensten van de site is niet geografisch beperkt.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of van een derde agent, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van hun eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze opsomming beperkend is, is strikt verboden en wordt beschouwd als namaak. Elk lid dat zich schuldig maakt aan namaak kan zijn of haar account laten verwijderen zonder kennisgeving of vergoeding en zonder dat deze verwijdering hem of haar schade toebrengt, onverminderd eventuele latere gerechtelijke procedures tegen hem of haar, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn of haar agent.

Artikel 7 - Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de site is slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van het Internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienst, of andere. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De site verstrekt de gebruiker informatie op indicatieve basis, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties die kunnen bestaan. In ieder geval kan NOATEC niet aansprakelijk worden gesteld voor : - alle directe of indirecte schade, met name met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens, enz., die kan voortvloeien uit het gebruik van de site of, integendeel, uit de onmogelijkheid om de site te gebruiken; - storingen, het niet beschikbaar zijn van toegang, misbruik, slechte configuratie van de computer van de gebruiker of het gebruik van een browser die de gebruiker niet vaak gebruikt; - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen waartoe de gebruiker vanaf de site toegang heeft.

Artikel 8 - Toegang tot het terrein

De uitgever van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of deze te wijten is aan overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de site, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomstoring, een slechte configuratie of een slecht gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 9 - Afsluiting van een rekening

Het staat elke gebruiker vrij zijn account op de site te sluiten. Daartoe moet het lid een e-mail sturen naar de site waarin hij aangeeft dat hij zijn account wil verwijderen. Herstel van zijn gegevens is dan niet meer mogelijk.

Artikel 10 - Diverse bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgische recht. Zij kunnen te allen tijde door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn deze die van kracht zijn op de dag van aanvaarding van deze voorwaarden. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe al zijn vroegere algemene voorwaarden te bewaren en ze toe te sturen aan elke gebruiker die erom vraagt. Met uitzondering van bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden kunnen ontstaan, alvorens enige rechtsvordering in te stellen, aan de uitgever van de site worden voorgelegd voor een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten. Tenzij de openbare orde anders bepaalt, is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waar de zaak aanhangig is gemaakt. Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden door een rechterlijke beslissing nietig wordt verklaard, brengt deze nietigheid niet de nietigheid mee van alle andere clausules, die van kracht blijven.

Artikel 11 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt het mogelijk de gebruiker van een site te identificeren, zijn raadpleging van de site te personaliseren en de weergave van de site te versnellen dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De site kan "cookies" voornamelijk gebruiken om 1) navigatiestatistieken te verkrijgen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, en 2) toegang te verlenen tot de account van een lid en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder in te loggen. De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft de uitgever van de site toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van wettelijke vordering. De gebruiker kan de opname van "cookies" weigeren of zijn browser zo instellen dat hij wordt gewaarschuwd voordat hij "cookies" accepteert. Daartoe moet de gebruiker de parameters van zijn browser instellen:

- Voor Internet Explorer: http: //windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Voor Safari: https: //support.apple.com/fr-fr/ht1677
- Voor Google Chrome: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
- Voor Firefox: https: //support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
- Voor Opera: http: //help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 12 - Kader van voorwaarden

Indien een bepaling van de Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Voorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Deze Voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De Voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Een gedrukte versie van de Algemene Voorwaarden en alle kennisgevingen in elektronische vorm kunnen worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Algemene Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in de Franse taal wordt gevoerd.

Artikel 13 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling betreffende deze voorwaarden, de wettelijke kennisgevingen of het charter van persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en moet persoonlijk, per aangetekende of gecertificeerde post, per post van een nationaal erkende koerierdienst die u toelaat uw pakketten op regelmatige basis te volgen, of per e-mail aan de adressen vermeld in de wettelijke kennisgevingen van de site, met vermelding van uw naam, voornaam, contactinformatie en het onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 14 - Klachten

Elke vordering met betrekking tot het gebruik van de website, de op deze website aangeboden dienst of enige andere gerelateerde dienst, de pagina's van de website op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, juridische kennisgeving of het privacybeleid moet worden ingediend binnen 365 dagen na de datum van ontstaan van de zaak die aanleiding geeft tot de vordering, ongeacht enige wet of wet die het tegendeel beweert. Indien een dergelijke vordering niet binnen 365 dagen wordt ingediend, wordt deze voor altijd uitgesloten van rechtsvervolging.

Artikel 15 - Onjuistheden

Het is mogelijk dat de website en de aangeboden diensten onjuistheden of fouten bevatten, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, de juridische mededeling of het beleid inzake persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht door derden op de site of op aanverwante diensten (sociale netwerken, enz.). Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat dergelijke afwijkingen worden gecorrigeerd. Mocht een dergelijke situatie ons ontgaan, neem dan per post of per e-mail contact met ons op via de in de juridische mededeling van de site vermelde adressen, met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), alsmede voldoende informatie om contact met u te kunnen opnemen. Voor vragen in verband met auteursrechten verwijzen wij naar de rubriek intellectuele eigendom.

Alle rechten voorbehouden - 21 december 2019

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl
Rue Arsène Grosjean, 6
5020 Temploux
België
BTW-nummer : BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl