Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

Het wordt dan aangeduid als:

- Site': de site https://noatec.eu en al haar pagina's.
- Uitgever: de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitgave en de inhoud van de site, en die wordt gepresenteerd in de wettelijke kennisgeving van de site.
- Gebruiker': de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Voorwaarden die worden opgelegd door de wet op het vertrouwen in de digitale economie en het doel van de site

Deze site wordt gepubliceerd door NOA Technologies srl (of NOATEC). De wettelijke informatie over de gastheer en de uitgever van de site, met inbegrip van de contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratie-informatie, wordt verstrekt in de wettelijke kennisgeving van deze site. Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) wordt verstrekt in het handvest met persoonsgegevens van de site. Het doel van deze site is bepaald als een "online verkoopsite". De site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of een dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding, door de Net-surfer, van het geheel van de huidige algemene voorwaarden, die door hetzelfde feit erkent er volledig kennis van te hebben genomen. Deze aanvaarding kan voor de internetgebruiker bijvoorbeeld bestaan uit het aankruisen van het vakje dat overeenkomt met de zin van aanvaarding van deze algemene voorwaarden, met bijvoorbeeld de vermelding "Ik erken dat ik kennis heb genomen van alle algemene voorwaarden van de site en deze heb aanvaard". Het feit dat dit vakje wordt aangekruist, wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden houdt in dat gebruikers de nodige rechtsbevoegdheid hebben om dit te doen. Indien de gebruiker minderjarig is of niet over deze handelingsbevoegdheid beschikt, verklaart hij of zij dat hij of zij de toestemming heeft van een tutor, curator of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. De gebruiker erkent de waarde van het bewijs van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en doet, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen, afstand van het recht om deze te betwisten in geval van een geschil.
De Uitgever stelt de Klant op zijn Site een vertrouwelijkheidshandvest ter beschikking waarin alle informatie met betrekking tot het gebruik van de persoonlijke gegevens van de Klant die door de Uitgever zijn verzameld en de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonlijke gegevens, worden vermeld. Het privacybeleid voor gegevens maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden. Aanvaarding van deze TOS impliceert dus aanvaarding van het gegevensbeschermingsbeleid.

Artikel 3 - Gebied van de leden

De geregistreerde gebruiker van de site (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de site door in te loggen met zijn identifiers (e-mailadres gedefinieerd tijdens de registratie en het wachtwoord) of eventueel door gebruik te maken van systemen zoals inlogknoppen voor sociale netwerken van derden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het door hem gekozen wachtwoord. Hij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. Als het lid zijn wachtwoord vergeet, heeft hij de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord te genereren. Dit wachtwoord is de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in de sectie "mijn account" en het is de gebruiker dan ook verboden om deze informatie door te geven of te communiceren aan een derde partij. Bij gebreke daarvan kan de redacteur van de site niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Hiertoe zal het lid worden gevraagd een bepaalde hoeveelheid persoonlijke informatie te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. Het doel van de gegevensverzameling is om een "ledenaccount" aan te maken. Indien de gegevens in de ledenaccountsectie zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en zijn uitgever niet worden betrokken, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter heeft. De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de betreffende rekeninghouder, maar vormen op geen enkele wijze een bewijs, ze zijn slechts informatief van aard en zijn bedoeld om een efficiënt beheer van de dienst of bijdragen door het lid te waarborgen. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om het account te verwijderen van elk lid dat in strijd zou hebben gehandeld met de huidige algemene voorwaarden (in het bijzonder, maar zonder dat dit voorbeeld uitputtend is, wanneer het lid bewust verkeerde informatie zou hebben verstrekt tijdens zijn registratie en de opbouw van zijn persoonlijke ruimte) of elk account dat ten minste een jaar inactief is geweest. Deze schrapping houdt geen schade in voor het uitgesloten lid, dat hierdoor geen recht heeft op enige vergoeding. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen het lid, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 4 - Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever bij de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid van toegang tot de site, als gevolg van technische problemen of van welke aard dan ook, zal de gebruiker niet kunnen profiteren van een schade en zal hij geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding. De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Ook kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld als een bezoek van de internetgebruiker aan een van deze sites schade veroorzaakt.

Artikel 5 - Geografische beperking van het gebruik

Het gebruik van de diensten van de site is geografisch niet beperkt.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen

Alle elementen van deze site zijn eigendom van de uitgever of van een derde partij, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze lijst beperkend is, is strikt verboden en staat gelijk aan namaak. Elk lid dat zich schuldig zou maken aan valsemunterij zou zijn account zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding kunnen laten verwijderen en zonder deze verwijdering kan er geen sprake zijn van schade, zonder voorbehoud van eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn agent.

Artikel 7 - Beperking van de aansprakelijkheid

De uitgever van de site is slechts gebonden aan een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de dienstverlening, of andere. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site te gebruiken op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid. De site geeft de gebruiker informatie voor informatieve doeleinden, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere onduidelijkheden die kunnen bestaan. In ieder geval kan NOATEC op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld: - elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de site, of integendeel de onmogelijkheid om de site te gebruiken; - een storing, onbeschikbaarheid van de toegang, misbruik, verkeerde configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een browser die weinig door de gebruiker wordt gebruikt; - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die voor de gebruiker toegankelijk zijn vanaf de site.

Artikel 8 - Toegang tot de site

De redacteur van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, of deze nu te wijten is aan een geval van overmacht, onderhoud, updating, wijziging van de site, tussenkomst van de host, interne of externe staking, netwerkstoring, stroomuitval of slechte configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 9 - Afsluiting van de rekening

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Om dit te doen, moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Er zal dan geen herstel van de gegevens mogelijk zijn.

Artikel 10 - Diverse bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht. Ze kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de redacteur van de site of zijn vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de dag van aanvaarding. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe al zijn vroegere algemene voorwaarden te behouden en te versturen naar elke gebruiker die daarom vraagt. Behalve in het geval van bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die in verband met de uitvoering van deze algemene voorwaarden kunnen ontstaan, vóór elke gerechtelijke actie, worden voorgelegd aan de redacteur van de site voor een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een gerechtelijke procedure niet opschorten. Tenzij in de openbare orde anders is bepaald, is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van dit contract onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het hof van beroep waar de zaak aanhangig is gemaakt. Indien een van de clausules van de onderhavige algemene voorwaarden door een gerechtelijke beslissing nietig zou worden verklaard, zou deze nietigheid niet de nietigheid van alle andere clausules met zich meebrengen, wat hun effect zou blijven sorteren.

Artikel 11 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site mogelijk, de personalisatie van zijn raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De site kan gebruik maken van "Cookies" om 1) statistieken te verkrijgen om de gebruikerservaring te verbeteren, en 2) om toegang te krijgen tot een ledenaccount en inhoud die niet toegankelijk is zonder in te loggen. De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en geeft de redacteur van de site toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden te communiceren, behalve in geval van een wettelijke vordering. De Gebruiker kan de registratie van "Cookies" weigeren of zijn browser configureren om hem te waarschuwen voordat hij "Cookies" accepteert. Om dit te doen, gaat de Gebruiker over tot het instellen van zijn browserinstellingen:

- Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies - Voor
Safari: https://support.apple.com/fr-fr/ht1677 - Voor
Google Chrome: https:
//support.google.com/chrome/answer/95647?hl=frlrm=enafe=on - Voor Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies - Voor
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.

Artikel 12 - Voorwaardenkader

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden beschrijven de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Ze vervangen alle voorgaande of hedendaagse schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Een gedrukte versie van de Voorwaarden en alle mededelingen in elektronische vorm kunnen worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze voorwaarden in de Franse taal wordt geschreven.

Artikel 13 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het handvest van de persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en moet met de hand, per aangetekende of gecertificeerde post, per post van een nationaal erkende koeriersdienst die een regelmatige controle van zijn pakketten mogelijk maakt, of per e-mail worden bezorgd op de adressen die in de wettelijke vermeldingen op de site zijn vermeld, met vermelding van uw naam, voornaam, contactgegevens en het onderwerp van de mededeling.

Artikel 14 - Vorderingen

Elke claim met betrekking tot het gebruik van de website, de dienst die op deze site wordt aangeboden of enige andere gerelateerde dienst, de pagina's van de site op eventuele sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke kennisgeving of het handvest van persoonsgegevens moet worden ingediend binnen 365 dagen na de dag waarop het probleem dat aanleiding geeft tot de claim zich voordoet, ongeacht welke wet of regel van het recht daartegenover staat. Indien een dergelijke vordering niet binnen 365 dagen wordt ingediend, zal deze voor altijd onafdwingbaar zijn in de rechtbank.

Artikel 15 - Onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat onnauwkeurigheden of fouten, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, wettelijke vermeldingen of het handvest van persoonsgegevens, op de hele website en de aangeboden diensten terug te vinden zijn, en in beperkte mate ook onnauwkeurigheden of fouten. Bovendien is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen worden aangebracht door derden op de site of op aanvullende diensten (sociale netwerken, ...). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit soort discrepanties wordt gecorrigeerd. In het geval dat een dergelijke situatie ons ontgaat, neem dan contact met ons op per post of per e-mail op de adressen die zijn aangegeven in de wettelijke kennisgeving van de site met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), evenals voldoende informatie om ons in staat te stellen om contact met u op te nemen. Voor auteursrechtaanvragen verwijzen wij u naar het hoofdstuk over intellectueel eigendom.

Alle rechten voorbehouden - 21 december 2019

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl
Rue Arsène Grosjean, 6
5020 Temploux
België
BTW-nummer: BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl