Voorwaarden voor gebruik

Artikel 1 - Definities

In het navolgende zullen wij verwijzen naar :

- Site": de site https://noatec.eu en al zijn pagina's.
- Uitgever": de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en de inhoud van de site, en die in de juridische mededeling van de site wordt genoemd.
- Gebruiker": de internetgebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Door de wet vereiste informatie over het vertrouwen in de digitale economie en doel van de site

Deze site wordt gepubliceerd door NOA Technologies srl (of NOATEC). Juridische informatie over de gastheer en uitgever van de site, met inbegrip van contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratie-informatie, is te vinden in de juridische kennisgeving van deze site. Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) is te vinden in het handvest voor persoonsgegevens van de site. Het doel van deze site is bepaald als "online verkoopsite". De site is vrij toegankelijk voor alle internetgebruikers. De aankoop van een goed of een dienst, of de creatie van een ledenruimte, of meer in het algemeen de navigatie op de site veronderstelt de aanvaarding door de internetgebruiker van het geheel van de onderhavige algemene voorwaarden, die op dezelfde wijze erkent er ten volle kennis van te hebben genomen. Deze aanvaarding kan er bijvoorbeeld in bestaan dat de internetgebruiker het vakje aanvinkt dat overeenstemt met de zin waarbij hij deze algemene voorwaarden aanvaardt, bijvoorbeeld met de woorden "Ik verklaar kennis te hebben genomen van alle algemene voorwaarden van de site en ze te hebben aanvaard". Het aankruisen van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening door de internetgebruiker. Aanvaarding van deze voorwaarden veronderstelt dat de gebruiker handelingsbekwaam is. Indien de gebruiker minderjarig is of niet handelingsbekwaam, verklaart hij/zij toestemming te hebben van een voogd, curator of wettelijk vertegenwoordiger. De gebruiker erkent de waarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site als bewijs en doet, behoudens tegenbewijs, afstand van het recht om deze in geval van betwisting te betwisten.
De Uitgever verstrekt de Klant op zijn Site een privacybeleid dat alle informatie specificeert met betrekking tot het gebruik van de door de Uitgever verzamelde persoonsgegevens van de Klant en tot de rechten die de Klant heeft met betrekking tot deze persoonsgegevens. Het beleid inzake gegevensbescherming maakt deel uit van de AVG. Aanvaarding van deze TOS impliceert derhalve aanvaarding van het beleid inzake gegevensbescherming.

Artikel 3 - Ledenruimte

De geregistreerde gebruiker van de site (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de site door in te loggen met zijn/haar inloggegevens (e-mailadres dat bij de registratie is bepaald en wachtwoord) of eventueel door gebruik te maken van systemen zoals de inlogknoppen van sociale netwerken van derden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat hij/zij heeft gekozen. De gebruiker wordt aangemoedigd complexe wachtwoorden te gebruiken. Indien een wachtwoord vergeten is, heeft het lid de mogelijkheid om een nieuw wachtwoord te genereren. Dit paswoord waarborgt de vertrouwelijkheid van de informatie in de rubriek "mijn account" en het is de gebruiker derhalve verboden deze door te geven of mee te delen aan derden. Bij gebreke hiervan kan de redacteur van de site niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongeoorloofde toegang tot de account van een gebruiker. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een essentiële voorwaarde voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Daartoe zal het lid worden gevraagd een aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe nauwkeurige informatie te verstrekken. Het doel van het verzamelen van gegevens is het creëren van een "ledenrekening". Indien de gegevens in het ledenaccountgedeelte zouden verdwijnen ten gevolge van een technische storing of een geval van overmacht, kan de verantwoordelijkheid van de site en de uitgever ervan niet worden ingeroepen, aangezien deze informatie geen bewijskracht heeft, maar slechts een informatief karakter. De pagina's met betrekking tot de rekeningen van de leden kunnen vrijelijk door de houder van de betrokken rekening worden afgedrukt, maar vormen geen bewijs; zij hebben slechts een informatief karakter en zijn bedoeld om een efficiënt beheer van de dienst of van de bijdragen door het lid mogelijk te maken. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de account te verwijderen van elk lid dat deze algemene voorwaarden heeft geschonden (met name, maar zonder dat dit voorbeeld limitatief is, wanneer het lid bewust onjuiste informatie heeft verstrekt bij de registratie en het inrichten van zijn persoonlijke ruimte) of van elk account dat ten minste een jaar inactief is geweest. Deze schrapping houdt geen schade in voor het uitgesloten lid, dat geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding als gevolg daarvan. Deze uitsluiting sluit niet uit dat de uitgever gerechtelijke stappen tegen het lid kan ondernemen, wanneer de feiten zulks rechtvaardigen.

Artikel 4 - Ontheffing van aansprakelijkheid van de uitgever bij de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site, ten gevolge van technische problemen of van enige andere aard, kan de gebruiker geen aanspraak maken op enige schadevergoeding of compensatie. De op deze site geplaatste hyperlinks kunnen verwijzen naar andere internetsites en de uitgever van deze site kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze sites in strijd is met de geldende wetgeving. Evenzo kan de uitgever van deze site niet aansprakelijk worden gesteld indien het bezoek van een van deze sites door de internetgebruiker hem/haar schade berokkent.

Artikel 5 - Geografische beperking van het gebruik

Het gebruik van de diensten van de site is niet geografisch beperkt.

Artikel 6 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op deze site gepubliceerde elementen

Alle elementen van deze site behoren toe aan de uitgever of aan een agent van derden, of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van hun eigenaar. Elke kopie van de logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze opsomming beperkend is, is strikt verboden en wordt beschouwd als namaak. Elk lid dat zich schuldig maakt aan een inbreuk kan zijn account laten schrappen zonder voorafgaande kennisgeving of schadevergoeding en zonder dat deze schrapping hem of haar schade berokkent, onverminderd een eventuele latere gerechtelijke procedure tegen hem of haar, op initiatief van de uitgever van deze site of zijn of haar agent.

Artikel 7 - Beperking van aansprakelijkheid

De uitgever van de site is slechts gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het Internet-netwerk, zoals verlies van gegevens, binnendringing, virus, onderbreking van de dienst, of andere. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid te gebruiken. De site verschaft de gebruiker informatie op indicatieve basis, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties die kunnen bestaan. NOATEC kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor : - alle directe of indirecte schade, met name met betrekking tot winstderving, winstderving, verlies van klanten, verlies van gegevens, enz., die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de site of, integendeel, uit de onmogelijkheid hem te gebruiken; - storingen, niet-beschikbaarheid van toegang, misbruik, slechte configuratie van de computer van de gebruiker, of het gebruik van een browser die de gebruiker niet vaak gebruikt; - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die de gebruiker vanaf de site kan bereiken.

Artikel 8 - Toegang tot het terrein

De uitgever van de site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de technische onbeschikbaarheid van de verbinding, ongeacht of dit te wijten is aan overmacht, onderhoud, een update, een wijziging van de site, een interventie van de host, een interne of externe staking, een netwerkstoring, een stroomonderbreking, of een slechte configuratie of een slecht gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 9 - Een rekening sluiten

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site op te zeggen. Daartoe moet het lid een e-mail naar de site sturen waarin hij/zij aangeeft dat hij/zij zijn/haar account wenst te verwijderen. Herstel van zijn gegevens is dan niet mogelijk.

Artikel 10 - Diverse bepalingen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgische recht. Zij kunnen te allen tijde door de redacteur van de site of zijn vertegenwoordiger worden gewijzigd. De algemene voorwaarden die op de gebruiker van toepassing zijn, zijn die welke gelden op de dag van aanvaarding van deze voorwaarden. De uitgever verbindt zich er uiteraard toe al zijn vroegere algemene voorwaarden te bewaren en toe te zenden aan elke gebruiker die daarom verzoekt. Behoudens bepalingen van openbare orde, kunnen alle geschillen die in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, voordat enige gerechtelijke actie wordt ondernomen, worden voorgelegd aan de site editor voor een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken om een minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet schorsen. Behoudens andersluidende bepalingen van openbare orde, is elke rechtsvordering met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van het Hof van Beroep waarbij de zaak aanhangig is gemaakt. Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak nietig wordt verklaard, brengt deze nietigheid niet de nietigheid mee van alle andere bepalingen, die van kracht blijven.

Artikel 11 - Gebruik van cookies

Een "cookie" maakt het mogelijk de gebruiker van een site te identificeren, zijn raadpleging van de site te personaliseren en de weergave van de site te versnellen dankzij de registratie van een gegevensbestand op zijn computer. De site zal waarschijnlijk hoofdzakelijk "cookies" gebruiken om 1) navigatiestatistieken te verkrijgen om de ervaring van de gebruiker te verbeteren, en 2) toegang te verlenen tot de account van een lid en tot inhoud die niet toegankelijk is zonder in te loggen. De gebruiker erkent dat hij kennis heeft genomen van deze praktijk en geeft de redacteur van de site toestemming om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "Cookies" nooit aan derden mee te delen, behalve in geval van wettelijk verzoek. De gebruiker kan het opslaan van "cookies" weigeren of zijn browser zo instellen dat hij een waarschuwing krijgt voordat hij "cookies" accepteert. Daartoe moet de gebruiker de parameters van zijn browser instellen:

- Voor Internet Explorer: http: //windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Voor Safari: https: //support.apple.com/fr-fr/ht1677
- Voor Google Chrome: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
- Voor Firefox: https: //support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
- Voor Opera: http: //help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 12 - Kader van de voorwaarden

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Algemene Voorwaarden en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze Voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website. Zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of sublicentieerbaar door de gebruiker zelf. Een gedrukte versie van de Algemene Voorwaarden en alle mededelingen die in elektronische vorm zijn gedaan, kunnen worden opgevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures met betrekking tot de Algemene Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle correspondentie met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden in de Franse taal zal worden gevoerd.

Artikel 13 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of mededeling met betrekking tot deze voorwaarden, de wettelijke mededelingen of het handvest van persoonsgegevens moet schriftelijk gebeuren en moet worden overhandigd, per aangetekende of aangetekende brief, per post van een nationaal erkende koeriersdienst die u in staat stelt uw pakketten regelmatig te traceren, of per e-mail aan de adressen die zijn vermeld in de wettelijke mededelingen van de site, met vermelding van uw volledige naam, uw contactgegevens en het onderwerp van de kennisgeving.

Artikel 14 - Klachten

Elke vordering met betrekking tot het gebruik van de website, de op deze website aangeboden dienst, of enige andere verwante dienst, de pagina's van de website op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, wettelijke kennisgeving of privacybeleid moet worden ingediend binnen 365 dagen na de datum waarop de vordering is ontstaan, ongeacht enig statuut of wet die het tegendeel bepaalt. Indien een dergelijke vordering niet binnen 365 dagen wordt ingediend, zal deze voor altijd voor de rechter worden uitgesloten.

Artikel 15 - Onjuistheden

Het is mogelijk dat de website en de aangeboden diensten onnauwkeurigheden of fouten bevatten, of informatie die niet in overeenstemming is met de algemene voorwaarden, de wettelijke kennisgeving of het beleid inzake persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk dat onbevoegde wijzigingen worden aangebracht door derden op de site of op aanverwante diensten (sociale netwerken, enz.). Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat dergelijke afwijkingen worden gecorrigeerd. Mocht een dergelijke situatie ons onverhoopt toch te binnen schieten, dan verzoeken wij u per post of per e-mail contact met ons op te nemen op de in de wettelijke mededeling van de site vermelde adressen, zo mogelijk met een beschrijving van de fout en de locatie (URL), alsmede voldoende informatie om contact met u op te kunnen nemen. Voor vragen in verband met auteursrechten, zie de rubriek over intellectuele eigendom.

Alle rechten voorbehouden - 21 december 2019

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl
Rue Arsène Grosjean, 6
5020 Temploux
België
BTW-nummer : BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl