Privacybeleid

Definitie van de in het privacybeleid gebruikte termen

Hierna wordt verwezen naar :
- "Persoonsgegevens": wordt gedefinieerd als "elke informatie betreffende een natuurlijke persoon die direct of indirect wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen", overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978.
- Dienst": de dienst https://noatec.eu en al zijn inhoud.
- Uitgever" of "Wij": het bedrijf NOA Technologies srl (of NOATEC).
- Gebruiker" of "U": de internetgebruiker die de Dienst bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Het doel van dit beleid is u te informeren over de inzet van de Dienst voor uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met uw gebruik van de Dienst. Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken. Door u te registreren bij de Dienst gaat u ermee akkoord ons ware informatie over uzelf te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste informatie is in strijd met de voorwaarden van de Dienst. Dit Privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologische ontwikkelingen. De datum van de bijwerking zal duidelijk worden aangegeven, indien van toepassing. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra ze online worden gezet en wij nodigen u dan ook uit dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. U vindt er ook een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in artikel 10 van dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op: info@noatec.eu of per post gericht aan NOA Technologies srl, rue Arsène Grosjean, 6 in 5020 Temploux.

Artikel 2 - Op de Site verzamelde gegevens

De gegevens die door de Dienst worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door de verschillende formulieren binnen de Dienst in te vullen. Voor bepaalde handelingen op de inhoud kan het nodig zijn dat u gegevens over u doorgeeft aan derde partners via hun eigen diensten, meer bepaald tijdens de betalingen die u verricht. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens, aangezien het verzamelen en verwerken ervan onder de voorwaarden van deze partijen valt. Wij verzoeken u hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in deze context mee te delen. Uw IP-adres (identificatienummer dat aan uw computer op het internet wordt toegekend) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de Dienst een automatisch traceerproces (Cookie) kan uitvoeren, dat u kunt voorkomen door de relevante parameters van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Dienst. In het algemeen kunt u de Dienst https://noatec.eu bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. U bent in ieder geval niet verplicht deze informatie te verstrekken. Als u echter weigert, kunt u mogelijk niet profiteren van bepaalde informatie of diensten. Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke informatie, maar dat is niet wettelijk verplicht omdat uw identiteit er niet direct uit blijkt. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Dienst. Om betere inhoud en diensten aan te bieden, gebruikt de Dienst https://noatec.eu de dienst Google Analytics. Google Analytics houdt uw surfgedrag op diensten van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u. Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige" gegevens. De contactgegevens van Gebruikers van de Dienst die zich op de Dienst hebben geregistreerd, worden opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. Overeenkomstig deze wet hebben zij het recht van toegang, intrekking, wijziging of rectificatie van de door hen verstrekte gegevens. Hiertoe volstaat het een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: info@noatec.eu, of per post: rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux. Het verzamelen van Persoonsgegevens van Gebruikers door de Uitgever vereist geen aangifte bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA).

Artikel 3 - Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

De beheerder is NOA Technologies srl, rue Arsène Grosjean, 6 in 5020 Temploux, België.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht worden aangemerkt, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de desbetreffende functies van de Dienst, en meer in het bijzonder van de bewerkingen van de daarin aangeboden inhoud.
De Dienst kan de gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken :
- om u de informatie of diensten waarop u bent geabonneerd (met name de nieuwsbrief) te kunnen leveren.
- om informatie te verzamelen waarmee wij onze Dienst, onze producten en onze functionaliteiten kunnen verbeteren (met name door het gebruik van cookies).

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van handelingen op de inhoud van de Dienst. U kunt elektronische post (e-mails) van onze Dienst ontvangen, met name in het kader van nieuwsbrieven die u hebt aanvaard. U kunt vragen deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@noatec.eu of door te klikken op de link die voor dit doel in elke aan u verzonden e-mail is opgenomen. Alleen NOATEC is de ontvanger van uw persoonlijke informatie. Deze informatie wordt nooit doorgegeven aan een derde partij, ongeacht de onderaannemers die NOATEC gebruikt. Noch NOATEC, noch haar onderaannemers verhandelen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar dienst. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de hieronder genoemde partijen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan onze derde dienstverleners niet toe uw gegevens te gebruiken.

Artikel 6 - Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verwerkt NOATEC alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:
- met uw toestemming;
- wanneer er een contractuele verplichting bestaat (een contract tussen NOATEC en u);
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting (op grond van EU- of nationale wetgeving).

Artikel 7 - Gegevensbeveiliging

U wordt geïnformeerd dat uw Gegevens kunnen worden bekendgemaakt ingevolge een wet, voorschrift of besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien nodig, ter bescherming van de rechten en belangen van de Uitgever. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt of zonder toestemming worden ingezien. Bovendien is de toegang tot uw persoonlijke gegevens onderworpen aan een gedefinieerde en gedocumenteerde beveiligingsprocedure.

Artikel 8 - Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen bij de host van de Dienst, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in de wettelijke kennisgeving van de Dienst, en worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, die niet langer mag zijn dan 24 maanden. Na deze periode worden zij uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en op geen enkele wijze gebruikt.

Artikel 9 - Toegelaten dienstverleners en doorgifte naar een derde land van de Europese Unie

NOATEC deelt u mee dat zij een beroep doet op erkende dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners bevinden zich uitsluitend in de Europese Unie. NOATEC heeft er vooraf voor gezorgd dat zijn dienstverleners voldoende garanties bieden en voldoen aan strenge voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming. Deze dienstverleners zijn ook onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Artikel 10 - Computerrechten en -vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over de onderstaande rechten die u kunt uitoefenen, zoals aangegeven in artikel 1 van dit privacybeleid, door ons aan te schrijven op het postadres dat bovenaan de pagina vermeld staat (rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux, België) of door een e-mail te sturen naar info@noatec.eu :
- Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).
- Het recht van toegang: dit is uw recht om een verzoek tot toegang tot uw gegevens in te dienen om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die wij bewaren; echter, vanwege NOATEC's verplichting van veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u uw identiteit bewijst, inclusief het overleggen van een scan of fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs.
- Het recht op rectificatie: het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens die onvolledig of onjuist zijn te rectificeren. Op grond van dit recht kunt u volgens de wet verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of verwijdering van gegevens over u die mogelijk onjuist, onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
- Het recht op wissen, ook bekend als het "recht om vergeten te worden": in sommige gevallen kunt u ons vragen de persoonsgegevens die wij over u hebben te wissen (tenzij er een dwingende wettelijke reden is om ze te bewaren).
- Het recht op beperking van de verwerking: u hebt in sommige gevallen het recht ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten.
- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat (bijv. een .csv-bestand) aan te vragen.
- Het recht op bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct marketingdoeleinden).
De uitoefening van dit recht is echter alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht is gebaseerd op legitieme gronden of wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectie. Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door ons te schrijven op Rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux, België, of per e-mail op info@noatec.eu. De toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van enig ander recht) wordt u niet in rekening gebracht. Wij kunnen u evenwel een redelijke vergoeding aanrekenen indien uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dat geval kunnen wij ook weigeren op uw verzoek in te gaan. NOATEC zal het recht hebben om, waar nodig, bezwaar te maken tegen verzoeken die duidelijk onrechtmatig zijn door hun systematische, repetitieve karakter of hun aantal. Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van enig ander recht) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan iemand die niet gemachtigd is ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw verzoek te verkrijgen, zodat wij u sneller een antwoord kunnen geven. Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Deze termijn van een maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en houden wij u op de hoogte.

Artikel 11 - Klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u van mening bent dat NOATEC zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de ADP waaraan u een verzoek elektronisch kunt richten op het volgende adres: https: //www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.

Artikel 12 - Cookiebeleid

Wanneer u de Dienst https://noatec.eu voor het eerst gebruikt, wordt u door een banner gewaarschuwd dat informatie over uw surfgedrag waarschijnlijk wordt opgeslagen in alfanumerieke bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons beleid inzake het gebruik van cookies stelt u in staat om de maatregelen die wij nemen met betrekking tot de navigatie op onze Dienst beter te begrijpen. Het informeert u met name over alle cookies die op onze Dienst aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure om ze in te stellen.

a) Algemene informatie over de cookies op de site

NOATEC, als uitgever van deze Dienst, kan cookies installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze Dienst te garanderen. Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren. De via cookies verzamelde informatie identificeert u op geen enkele wijze bij naam. Ze wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze Dienst te verbeteren en om u inhoud toe te sturen die is afgestemd op uw interesses. Geen van deze gegevens wordt aan derden doorgegeven, behalve wanneer NOATEC uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de openbaarmaking van deze gegevens bij wet, op last van een rechtbank of een tot kennisneming bevoegde administratieve of gerechtelijke instantie is vereist. De gebruikte cookies zijn alleen ingesteld voor de goede werking van de site en hebben geen tracking of andere commerciële doeleinden.

b) Uw cookievoorkeuren instellen

U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde accepteren of weigeren. Wanneer u de Dienst https://noatec.eu voor het eerst gebruikt, verschijnt onderaan uw scherm een banner met korte informatie over het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door uw navigatie op de NOATEC Dienst voort te zetten (door bijvoorbeeld een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de Dienst te klikken), instemt met het plaatsen van cookies op uw terminal. Afhankelijk van het type cookie in kwestie kan uw toestemming voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal vereist zijn.

c) Cookies die zijn vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover zij strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Dienst of als enig doel hebben om communicatie via elektronische middelen mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten session identifier cookies, authenticatie cookies, load balancing session cookies en cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door NOATEC.

d) Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Deze vereiste heeft betrekking op cookies die door derden worden verstrekt en die als "persistent" worden gekwalificeerd in die zin dat zij op uw terminal blijven totdat zij worden verwijderd of aflopen. Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan hieronder een link wordt gegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies, die NOATEC niet gebruikt, en cookies voor het delen van sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.). Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Afhankelijk van uw toestemming kunt u met deze cookies gemakkelijk een deel van de op de Dienst gepubliceerde inhoud delen, met name via een knop voor het delen van toepassingen, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk. Audience measurement cookies stellen statistieken op over het aantal bezoekers en het gebruik van verschillende elementen van de Dienst (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen de ergonomie van de Dienst te verbeteren. Op de Dienst https://noatec.eu wordt een instrument voor publieksmeting (Google Analytics) gebruikt; het vertrouwelijkheidsbeleid daarvan is beschikbaar in het Frans op het volgende internetadres: https: //www.google.com/analytics/learn/privacy.html

e) Hulpmiddelen voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt u de mogelijkheid deze standaardinstellingen te wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of zodat slechts enkele cookies worden aanvaard of geweigerd, afhankelijk van hun afzender. LET OP: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van cookies op uw terminal niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze Dienst kan wijzigen. NOATEC wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen in verband met de verslechtering van uw surfomstandigheden die kunnen optreden als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Dienst te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt als gevolg daarvan geen schadevergoeding eisen. Uw browser biedt u ook de mogelijkheid om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of u te waarschuwen wanneer er nieuwe cookies op uw terminal worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaring, maar u verliest alle voordelen die de cookie biedt. Hieronder vindt u de verschillende hulpmiddelen waarmee u de parameters van de op uw terminal geplaatste cookies kunt instellen.

f) Uw internetbrowser instellen

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Om erachter te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links naar de hulp die nodig is om toegang te krijgen tot het cookiemenu van uw browser.

Google Chrome: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Internet Explorer: https: //support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox: https: //support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera: http: //help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Safari: https: //support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Voor meer informatie over hulpmiddelen voor cookiebeheer kunt u terecht op de website van ADP: https: //www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Projet_de_recommandation_cookies.pdf.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over dit cookiebeleid, neem dan contact met ons op.

Alle rechten voorbehouden - 25 december 2019

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl

Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux - België

Ondernemingsnummer 0728 877 103 - BTW-nummer: BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl