Privacybeleid

Definitie van de in het privacybeleid gebruikte termen

Dan wijzen we aan:
-"Persoonsgegevens": wordt gedefinieerd als "alle informatie betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer elementen die specifiek voor hem/haar zijn", overeenkomstig de Franse wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978.
-"Service": de dienst https://noatec.eu en de gehele inhoud ervan.
-Uitgever" of "Wij": NOA Technologies srl (of NOATEC).
-Gebruiker" of "U": de internetgebruiker die de Service bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Het doel van dit charter is u te informeren over de verbintenissen van de Dienst met betrekking tot het respect voor uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens, die worden verzameld en verwerkt tijdens uw gebruik van de Dienst. Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom we uw gegevens gebruiken en hoe we dat doen. Door u te registreren op de Service, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van echte informatie over uzelf. Het verstrekken van valse informatie is in strijd met de voorwaarden van de Dienst. Wij wijzen u erop dat dit Privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. De datum van de actualisering zal duidelijk worden aangegeven, indien van toepassing. U bent gebonden aan deze wijzigingen zodra deze online worden geplaatst en wij nodigen u daarom uit om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. U vindt er ook een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of als u uw rechten zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@noatec.eu of per post geadresseerd aan : NOA Technologies srl, rue Arsène Grosjean, 6 à 5020 Temploux.

Artikel 2 - Verzamelde gegevens op de Site

De gegevens die door de Dienst worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door het invullen van de verschillende formulieren die binnen de Dienst aanwezig zijn. Voor bepaalde handelingen met betrekking tot de inhoud kan het zijn dat u verplicht bent om gegevens over u door te geven aan derde partners via hun eigen diensten, meer bepaald wanneer u betalingen verricht. Wij zullen niet over de genoemde gegevens beschikken, aangezien het verzamelen en verwerken ervan onderworpen is aan de voorwaarden die specifiek voor deze partijen gelden. Wij nodigen u uit om hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in deze context te communiceren. Uw IP-adres (identificatienummer dat op het internet aan uw computer is toegewezen) wordt automatisch verzameld. U wordt geïnformeerd dat de Service waarschijnlijk een automatisch volgproces (Cookie) zal implementeren, dat u kunt voorkomen door de relevante parameters van uw internetbrowser te wijzigen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Service. In het algemeen kunt u de Service https://noatec.eu bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. U bent in ieder geval niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Desalniettemin is het mogelijk dat u in geval van weigering niet kunt profiteren van bepaalde informatie of diensten. We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonlijke informatie, maar zijn niet wettelijk verplicht om als zodanig te worden verzameld omdat ze uw identiteit niet direct onthullen. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Service. Om betere inhoud en diensten te kunnen bieden, maakt de dienst https://noatec.eu gebruik van de analysedienst van Google Analytics. Google Analytics houdt uw surfgedrag op diensten van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u. Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige gegevens". De contactgegevens van de Gebruikers van de Service die zich op de Service hebben geregistreerd zullen worden opgeslagen, in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978. In overeenstemming met dit laatste hebben zij het recht om de door hen verstrekte gegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te corrigeren. Hiervoor hoeven ze alleen maar een aanvraag te doen op het volgende e-mailadres: info@noatec.eu, of per post: rue Arsène Grosjean, 6 à 5020 Temploux. Voor het verzamelen van de Persoonsgegevens van de Gebruikers door de Uitgever is geen verklaring aan het Belgische College voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (DPA) vereist.

Artikel 3 - Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NOA Technologies srl, rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux, België.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht zijn aangemerkt, zijn noodzakelijk om te kunnen profiteren van de overeenkomstige functionaliteiten van de Dienst, en meer in het bijzonder van de bewerkingen van de inhoud die erin wordt aangeboden.
De Dienst zal waarschijnlijk de Gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken:
-om u de informatie of diensten te verstrekken waarop u zich heeft geabonneerd (met name de nieuwsbrief).
-voor het verzamelen van informatie die ons in staat stelt om onze Service, onze producten en functionaliteiten te verbeteren (in het bijzonder door het gebruik van cookies).

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van handelingen op de inhoud van de Dienst. U ontvangt waarschijnlijk e-mails van onze Service, met name in het kader van nieuwsbrieven die u hebt geaccepteerd. U kunt verzoeken om deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@noatec.eu of via de link die voor dit doel is voorzien in elk van de aan u verzonden e-mails. Alleen NOATEC is de ontvanger van uw persoonlijke informatie. Deze informatie wordt nooit doorgegeven aan een derde partij, ondanks de onderaannemers die NOATEC gebruikt. Noch NOATEC, noch haar onderaannemers brengen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar Service op de markt. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de hieronder aangegeven partijen voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn gedefinieerd. Wij eisen dat alle derden de veiligheid van uw persoonlijke gegevens garanderen en deze in overeenstemming met de wet verwerken. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw gegevens gebruiken.

Artikel 6 - Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming (GDPR) verwerkt NOATEC persoonsgegevens alleen in de volgende situaties:
-met uw toestemming;
-als er een contractuele verplichting is (een contract tussen NOATEC en u);
-om te voldoen aan een wettelijke verplichting (uit hoofde van de EU- of nationale wetgeving).

Artikel 7 - Gegevensbeveiliging

U wordt ervan op de hoogte gesteld dat uw Gegevens kunnen worden bekendgemaakt op grond van een wet, een verordening of een besluit van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie of, indien nodig, voor de doeleinden van de Uitgever om zijn rechten en belangen te vrijwaren. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, openbaar worden gemaakt of zonder uw toestemming worden ingezien. Bovendien is de toegang tot uw persoonlijke gegevens onderworpen aan een gedefinieerde en gedocumenteerde veiligheidsprocedure.

Artikel 8 - Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen door de gastheer van de dienst, wiens contactgegevens in de wettelijke kennisgeving van de dienst staan, en worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de hierboven vermelde doeleinden en mogen niet langer dan 24 maanden duren. Na deze periode worden ze uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en worden ze niet meer voor andere doeleinden gebruikt.

Artikel 9 - Gemachtigde dienstverleners en overbrenging naar een derde land van de Europese Unie

NOATEC informeert u dat het gebruik maakt van geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners zijn uitsluitend in de Europese Unie gevestigd. NOATEC heeft er in het verleden voor gezorgd dat zijn dienstverleners voldoende garanties hebben ingevoerd en dat zij zich houden aan strikte voorwaarden met betrekking tot de vertrouwelijkheid, het gebruik en de bescherming van gegevens. Deze dienstverleners zijn ook onderworpen aan het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (RGPD).

Artikel 10 - Computerrechten en -vrijheden

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens hebt u de hieronder vermelde rechten die u kunt uitoefenen, zoals aangegeven in artikel 1 van dit Privacybeleid, door ons te schrijven op het bovenvermelde postadres (rue Arsène Grosjean, 6 à 5020 Temploux, België) of door een e-mail te sturen naar info@noatec.eu :
-Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken (zoals beschreven in dit Privacybeleid).
-Het recht van toegang: het is uw recht om een verzoek in te dienen om toegang te krijgen tot de gegevens die op u betrekking hebben om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben; vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op NOATEC rust, wordt u er echter op gewezen dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u het bewijs van uw identiteit levert, met name door het overleggen van een scan of een fotokopie van uw geldige identiteitsdocument.
-Het recht op correctie: het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens die onvolledig of onjuist zijn, te corrigeren. Op grond van dit recht kunt u op grond van de wetgeving verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben en die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of verouderd kunnen zijn.
-Het recht op wissen, ook bekend als het "recht om te vergeten": in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om persoonlijke gegevens die wij over u hebben te verwijderen (tenzij er een dwingende wettelijke reden is om deze te bewaren).
-Het recht om de verwerking te beperken: u heeft in bepaalde gevallen het recht om ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten.
-Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een gemeenschappelijk formaat aan te vragen (bijv. een .csv-bestand).
-Het recht van bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct marketing doeleinden).
De uitoefening van dit recht is echter slechts mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden berust of wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt. Neem contact met ons op als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen door ons te schrijven in de rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux, België, of door een e-mail te sturen naar info@noatec.eu. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de toegang tot uw persoonlijke gegevens (noch voor de uitoefening van andere rechten). Wij kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dit geval kunnen we ook weigeren om op uw verzoek in te gaan. NOATEC heeft het recht om, in voorkomend geval, bezwaar te maken tegen verzoeken die duidelijk onrechtmatig zijn vanwege hun systematische, repetitieve aard of aantal. Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat dergelijke persoonsgegevens niet worden verstrekt aan een persoon die niet bevoegd is om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw aanvraag te verkrijgen, zodat u sneller kunt reageren. We proberen alle legitieme verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Deze termijn van één maand kan worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u meer dan één verzoek heeft ingediend. In dit geval zullen wij u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.

Artikel 11 - Klacht bij het College voor gegevensbescherming

Indien u van mening bent dat NOATEC zijn verplichtingen met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde instantie het ADP, waar u een elektronische aanvraag kunt indienen op het volgende adres: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.

Artikel 12 - Cookiebeleid

De eerste keer dat u de dienst https://noatec.eu gebruikt, wordt u door een banner gewaarschuwd dat de informatie met betrekking tot uw surfgedrag waarschijnlijk wordt opgenomen in alfanumerieke bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons beleid met betrekking tot het gebruik van cookies stelt u in staat om een beter inzicht te krijgen in de bepalingen die we implementeren met betrekking tot het browsen op onze Service. Het informeert u in het bijzonder over alle cookies die op onze Service aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure die u moet volgen om ze in te stellen.

a) Algemene informatie over cookies op de site

NOATEC kan, als uitgever van deze Service, cookies installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze Service te garanderen. Cookies" (of verbindingscookies) zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren. De informatie die door middel van cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele manier persoonlijk. Het wordt uitsluitend gebruikt voor onze eigen behoeften om de interactiviteit en de prestaties van onze service te verbeteren en om u inhoud te sturen die is afgestemd op uw interesses. Niets van deze informatie wordt aan derden meegedeeld, behalve wanneer NOATEC uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze informatie wettelijk verplicht is, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke instantie die bevoegd is om deze informatie te behandelen. De gebruikte cookies zijn alleen ingesteld voor de goede werking van de site en zijn niet bedoeld voor tracking of andere commerciële doeleinden.

b) Het instellen van uw cookie-voorkeuren

U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde accepteren of weigeren. De eerste keer dat u de Service https://noatec.eu gebruikt, verschijnt er onderin uw scherm een banner die kort informatie geeft over het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u door te blijven surfen op de NOATEC Service (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door te klikken op verschillende elementen van de Service), het plaatsen van cookies op uw terminal accepteert. Afhankelijk van het type cookie in kwestie kan uw toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies op uw terminal nodig zijn.

(c) Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Dienst of het exclusieve doel hebben om communicatie via elektronische middelen toe te staan of te vergemakkelijken. Dit zijn onder andere sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, load-balancing sessiecookies en cookies voor het personaliseren van uw interface. Deze cookies vallen volledig onder dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door NOATEC.

d) Cookies die uw voorafgaande toestemming vereisen

Deze eis is van toepassing op cookies die door derden worden uitgegeven en die "persistent" worden genoemd, in die zin dat ze in uw terminal blijven totdat ze worden verwijderd of verlopen. Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarnaar u hieronder een link vindt. Deze familie van cookies omvat zowel publieksmeetcookies, advertentiecookies, die NOATEC niet gebruikt, als cookies voor het delen van sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.). Social network sharing cookies worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betreffende sociale netwerk. Onder voorbehoud van uw toestemming stellen deze cookies u in staat om een deel van de op de Service gepubliceerde inhoud gemakkelijk te delen, met name via een "button" voor het delen van de applicatie, afhankelijk van het betreffende sociale netwerk. Publieksmeetcookies stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de Dienst (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen de ergonomie van de dienst te verbeteren. Op de Service https://noatec.eu wordt een instrument voor publieksmeting (Google Analytics) gebruikt; het privacybeleid is in het Frans beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

e) Gereedschap voor het instellen van cookies

De meeste internetbrowsers zijn standaard geconfigureerd om het plaatsen van cookies mogelijk te maken. Uw browser biedt u de mogelijkheid om deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of slechts enkele ervan worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de originator. WAARSCHUWING: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van het plaatsen van cookies op uw terminal niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functionaliteiten van deze Service kan wijzigen. In een dergelijk geval wijst NOATEC alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met de verslechtering van uw surfomstandigheden die zich kunnen voordoen als gevolg van uw keuze om de cookies die nodig zijn voor het functioneren van de Service te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt geen aanspraak maken op enige vergoeding als gevolg daarvan. Uw browser laat u ook toe om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of om u te verwittigen wanneer er waarschijnlijk nieuwe cookies op uw terminal zullen worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw navigatie, maar zorgen ervoor dat u al het voordeel van de cookie verliest. Lees hieronder de verschillende hulpmiddelen die u ter beschikking staan, zodat u de cookies die op uw terminal worden geplaatst, kunt instellen.

f) Het instellen van uw webbrowser

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies. Om te weten te komen hoe u uw cookie-voorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links om u te helpen bij de toegang tot het cookie-menu van uw browser.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Voor meer informatie over hulpmiddelen voor het controleren van cookies kunt u terecht op de website van ADP: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Projet_de_recommandation_cookies.pdf.

Als u vragen of verzoeken om meer informatie over dit cookiebeleid hebt, kunt u contact met ons opnemen.

Alle rechten voorbehouden - 25 december 2019

Hoofdkantoor

NOA-technologies SRL
Rue Arsène Grosjean, 6
5020 Temploux
België
BTW-nummer : BE0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl