Privacybeleid

Definitie van in het privacybeleid gebruikte termen

Hierna zullen wij verwijzen naar :
- "Persoonsgegevens": wordt gedefinieerd als "iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is of direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die kenmerkend voor hem of haar zijn", overeenkomstig de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
- Service": de https://noatec.eu service en de volledige inhoud ervan.
- Uitgever" of "Wij": het bedrijf NOA Technologies srl (of NOATEC).
- Gebruiker" of "U": de Internetgebruiker die de Dienst bezoekt en gebruikt.

Artikel 1 - Inleiding en rol van het privacybeleid

Het doel van dit beleid is u op de hoogte te brengen van het belang dat de Dienst hecht aan uw privacy en aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met uw gebruik van de Dienst. Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, zodat u weet waarom en hoe wij uw gegevens gebruiken. Door u te registreren bij de Dienst, stemt u ermee in ons waarheidsgetrouwe informatie over uzelf te verstrekken. Het verstrekken van onjuiste informatie is in strijd met de voorwaarden van de Dienst. Wij wijzen u erop dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologische ontwikkelingen. De datum van bijwerking zal, indien van toepassing, duidelijk worden aangegeven. Deze wijzigingen zijn bindend voor u zodra zij online zijn gezet en wij verzoeken u dan ook dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. U vindt er ook een beschrijving van uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: info@noatec.eu of per post op het volgende adres NOA Technologies srl, rue Arsène Grosjean, 6 in 5020 Temploux.

Artikel 2 - Op de Site verzamelde gegevens

De gegevens die door de Dienst worden verzameld en vervolgens verwerkt, zijn de gegevens die u vrijwillig aan ons doorgeeft door het invullen van de verschillende formulieren binnen de Dienst. Voor bepaalde handelingen op de inhoud kan het nodig zijn dat u Gegevens over uzelf aan derde partners doorgeeft via hun eigen diensten, meer bepaald tijdens betalingen die u kunt verrichten. Wij hebben geen toegang tot deze gegevens, aangezien het verzamelen en verwerken ervan wordt geregeld door de bepalingen en voorwaarden van deze partijen. Wij nodigen u uit hun voorwaarden te raadplegen alvorens uw gegevens in deze context mee te delen. Uw IP-adres (identificatienummer dat aan uw computer op het internet wordt toegekend) wordt automatisch verzameld. U wordt ervan in kennis gesteld dat de Dienst een automatisch traceerproces (Cookie) kan implementeren, dat u kunt voorkomen door de relevante parameters van uw Internetbrowser aan te passen, zoals uitgelegd in de algemene voorwaarden van deze Dienst. In het algemeen kunt u de https://noatec.eu Service bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken. In ieder geval bent u niet verplicht deze informatie door te geven. Indien u weigert, is het echter mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde informatie of diensten. Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar zijn daartoe niet wettelijk verplicht omdat uw identiteit er niet rechtstreeks uit blijkt. Wij kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Dienst. Om de inhoud en de diensten te verbeteren, maakt de https://noatec.eu-dienst gebruik van de Google Analytics-dienst. Google Analytics houdt uw surfgedrag op diensten van derden niet bij. De informatie over u waartoe Google Analytics toegang heeft, bevat geen persoonlijke gegevens over u. Wij verzamelen geen zogenaamde "gevoelige" gegevens. De contactgegevens van de Gebruikers van de Dienst die zich op de Dienst hebben geregistreerd, zullen worden opgeslagen, met inachtneming van de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens. Overeenkomstig dit laatste hebben zij recht op toegang tot, intrekking, wijziging of rectificatie van de door hen verstrekte gegevens. Daartoe volstaat het een verzoek in te dienen op het volgende e-mailadres: info@noatec.eu, of per post: rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux. Het verzamelen van Persoonsgegevens van Gebruikers door de Uitgever vereist geen verklaring aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA).

Artikel 3 - Identiteit van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is NOA Technologies srl, rue Arsène Grosjean, 6 in 5020 Temploux, België.

Artikel 4 - Doel van de verzamelde gegevens

De gegevens die op de formulieren van de Dienst als verplicht zijn aangeduid, zijn noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de betreffende functionaliteiten van de Dienst, en meer in het bijzonder van de bewerkingen op de inhoud die daarin wordt aangeboden.
De Dienst kan de gegevens van zijn Gebruikers verzamelen en verwerken:
- om u de informatie of de diensten te verstrekken waarop u zich hebt geabonneerd (met name de nieuwsbrief).
- met het oog op het verzamelen van informatie die ons in staat stelt onze Dienst, producten en functionaliteiten te verbeteren (met name door het gebruik van cookies).

Artikel 5 - Ontvangers en gebruik van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van handelingen met betrekking tot de inhoud van de Dienst. U kunt elektronische post (e-mails) van onze Dienst ontvangen, met name in het kader van nieuwsbrieven die u hebt aanvaard. U kunt verzoeken deze e-mails niet langer te ontvangen door contact met ons op te nemen via info@noatec.eu of door te klikken op de daartoe bestemde link in elke e-mail die u wordt toegezonden. Alleen NOATEC is de ontvanger van uw persoonlijke informatie. Deze informatie wordt nooit doorgegeven aan een derde partij, ongeacht de onderaannemers die NOATEC gebruikt. Noch NOATEC, noch haar onderaannemers verhandelen de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van haar Dienst. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de hieronder vermelde partijen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij eisen van alle derde partijen dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens waarborgen en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw gegevens gebruiken.

Artikel 6 - Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), verwerkt NOATEC alleen persoonsgegevens in de volgende situaties:
- met uw toestemming;
- wanneer er sprake is van een contractuele verplichting (een contract tussen NOATEC en u);
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens EU- of nationale wetgeving).

Artikel 7 - Gegevensbeveiliging

U bent ervan op de hoogte dat uw Gegevens openbaar kunnen worden gemaakt op grond van enige wet, voorschrift of beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien noodzakelijk, ter bescherming van de rechten en belangen van de Uitgever. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk en zonder toestemming verloren gaan, worden gebruikt, gewijzigd, bekendgemaakt of toegankelijk worden gemaakt. Bovendien is de toegang tot uw persoonsgegevens onderworpen aan een welomschreven en gedocumenteerde beveiligingsprocedure.

Artikel 8 - Bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden opgeslagen bij de host van de Dienst, waarvan de contactgegevens in de wettelijke kennisgeving van de Dienst worden vermeld, en worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de hierboven vermelde doelstellingen te verwezenlijken, welke periode niet langer dan 24 maanden mag zijn. Na deze periode worden zij uitsluitend voor statistische doeleinden bewaard en op geen enkele wijze gebruikt.

Artikel 9 - Toegelaten dienstverleners en overdracht naar een derde land van de Europese Unie

NOATEC deelt u mee dat zij een beroep doet op erkende dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de door u aan ons meegedeelde gegevens te vergemakkelijken. Deze dienstverleners zijn uitsluitend in de Europese Unie gevestigd. NOATEC heeft er zich eerder van vergewist dat zijn dienstverleners over voldoende garanties beschikken en zich houden aan strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van gegevens. Deze dienstverleners zijn ook onderworpen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Artikel 10 - Rechten en vrijheden op computergebied

In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikt u over de hieronder beschreven rechten die u kunt uitoefenen, zoals aangegeven in artikel 1 van dit privacybeleid, door ons te schrijven op het postadres dat bovenaan de pagina wordt vermeld (rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux, België) of door een e-mail te sturen naar info@noatec.eu :
- Het recht op informatie: wij zijn verplicht u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken (zoals beschreven in dit privacybeleid).
- Het recht van toegang: dit is uw recht om een verzoek in te dienen voor toegang tot uw gegevens om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben; echter, vanwege de verplichting van NOATEC tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens, wordt u geïnformeerd dat uw verzoek zal worden verwerkt op voorwaarde dat u uw identiteit bewijst, waaronder de productie van een scan of fotokopie van uw geldige identiteitsbewijs
- Het recht van rectificatie: het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn, te rectificeren. Op grond van dit recht kunt u verzoeken om rectificatie, bijwerking, afscherming of verwijdering van gegevens over u die mogelijk onjuist, foutief, onvolledig of verouderd zijn.
- Het recht om gegevens te wissen, ook bekend als het "recht om te worden vergeten": in sommige gevallen kunt u ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u hebben, te wissen (tenzij er een dwingende juridische reden is om ze te bewaren).
- Het recht om de verwerking te beperken: u hebt in sommige gevallen het recht ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens op te schorten.
- Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht een kopie van uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat (bv. een .csv-bestand) op te vragen.
- Het recht van bezwaar: u hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld door ons te verbieden uw gegevens te verwerken voor direct-marketingdoeleinden).
De uitoefening van dit recht is echter alleen mogelijk in een van de volgende twee situaties: wanneer de uitoefening van dit recht gebaseerd is op legitieme gronden of wanneer de uitoefening van dit recht tot doel heeft te voorkomen dat de verzamelde gegevens voor commerciële prospectiedoeleinden worden gebruikt. Indien u één van de hierboven beschreven rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar Rue Arsène Grosjean, 6, 5020 Temploux, België, of per e-mail naar info@noatec.eu. De toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van enig ander recht) zal u niet in rekening worden gebracht. Wij kunnen u echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dat geval kunnen wij ook weigeren op uw verzoek in te gaan. NOATEC heeft het recht om, in voorkomend geval, bezwaar te maken tegen verzoeken die duidelijk misbruik opleveren wegens hun systematisch, repetitief karakter of hun aantal. Wij kunnen u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om enig ander recht uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden verstrekt aan iemand die niet gemachtigd is om ze te ontvangen. Wij kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie over uw verzoek te verkrijgen, zodat wij u sneller een antwoord kunnen geven. Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Deze termijn van één maand kan worden overschreden indien uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of indien u meerdere verzoeken hebt ingediend. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen en houden.

Artikel 11 - Klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Indien u van mening bent dat NOATEC haar verplichtingen met betrekking tot uw Persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of een verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde instantie de ADP, waaraan u elektronisch een verzoek kunt richten op het volgende adres: https: //www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.

Artikel 12 - Cookiebeleid

Wanneer u de https://noatec.eu Service voor het eerst gebruikt, wordt u via een banner gewaarschuwd dat er waarschijnlijk informatie met betrekking tot uw surfgedrag wordt opgeslagen in alfanumerieke bestanden die bekend staan als "cookies". Ons beleid inzake het gebruik van cookies geeft u een beter inzicht in de maatregelen die wij nemen op het gebied van navigatie op onze Dienst. Het informeert u met name over alle cookies die op onze Dienst aanwezig zijn, hun doel en geeft u de procedure voor het instellen ervan.

a) Algemene informatie over de cookies die op de site aanwezig zijn

NOATEC, als uitgever van deze Dienst, kan cookies installeren op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze Dienst te garanderen. Cookies" zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang die ons in staat stellen uw computer, tablet of mobiele telefoon te herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren. De informatie die via cookies wordt verzameld, identificeert u op geen enkele wijze met uw naam. Het wordt uitsluitend voor onze eigen behoeften gebruikt om de interactiviteit en de prestaties van onze Dienst te verbeteren en om u inhoud toe te sturen die op uw interesses is afgestemd. Geen van deze informatie wordt meegedeeld aan derden, behalve wanneer NOATEC uw voorafgaande toestemming heeft verkregen of wanneer de bekendmaking van deze informatie wordt vereist door de wet, op bevel van een rechtbank of een administratieve of gerechtelijke autoriteit die bevoegd is om te weten. De gebruikte cookies zijn enkel bedoeld voor de goede werking van de site en hebben geen tracking- of andere commerciële doeleinden.

b) Uw cookievoorkeuren instellen

U kunt het plaatsen van cookies op elk moment aanvaarden of weigeren. Wanneer u de https://noatec.eu Service voor het eerst gebruikt, verschijnt er onder aan uw scherm een banner met korte informatie over het deponeren van cookies en soortgelijke technologieën. Deze banner waarschuwt u dat u, door uw navigatie op de NOATEC Service voort te zetten (bijvoorbeeld door een nieuwe pagina te laden of door op verschillende elementen van de Service te klikken), accepteert dat er cookies op uw terminal worden geplaatst. Afhankelijk van het soort cookie in kwestie, kan uw toestemming voor het plaatsen en lezen van cookies op uw terminal vereist zijn.

c) Cookies waarvoor geen toestemming nodig is

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (DPA) zijn bepaalde cookies vrijgesteld van de voorafgaande inzameling van uw toestemming, voor zover deze strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Dienst of uitsluitend tot doel hebben communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, sessiecookies voor load balancing en cookies om uw interface te personaliseren. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door NOATEC.

d) Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming nodig is

Dit voorschrift heeft betrekking op cookies die door derden worden uitgegeven en die als "persistent" worden aangemerkt, in die zin dat zij op uw terminal blijven staan totdat zij worden verwijderd of verlopen. Aangezien deze cookies door derden worden uitgegeven, zijn het gebruik en de opslag ervan onderworpen aan hun eigen privacybeleid, waarvan hieronder een link wordt gegeven. Deze familie van cookies omvat cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies, die NOATEC niet gebruikt, en cookies voor het delen via sociale netwerken (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, enz.). Cookies voor het delen van sociale netwerken worden uitgegeven en beheerd door de uitgever van het betrokken sociale netwerk. Behoudens uw toestemming kunt u met deze cookies sommige van de op de Dienst gepubliceerde inhoud gemakkelijk delen, met name via een knop van een toepassing voor delen, afhankelijk van het betrokken sociale netwerk. Audience measurement cookies stellen statistieken op over het aantal bezoekers en het gebruik van verschillende elementen van de Dienst (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen om de ergonomie van de dienst te verbeteren. Op de dienst https://noatec.eu wordt gebruik gemaakt van een instrument voor het meten van het publiek (Google Analytics), waarvan het vertrouwelijkheidsbeleid in het Frans beschikbaar is op het volgende internetadres: https: //www.google.com/analytics/learn/privacy.html

e) Cookie-instellingsinstrumenten

De meeste internetbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat het plaatsen van cookies is toegestaan. Uw browser biedt u de mogelijkheid deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of zodat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender. WAARSCHUWING: Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het weigeren van cookies op uw terminal niettemin uw gebruikerservaring en uw toegang tot bepaalde diensten of functies van deze Dienst kan wijzigen. NOATEC wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele gevolgen in verband met de verslechtering van uw surfomstandigheden die kunnen optreden als gevolg van uw keuze om de voor het functioneren van de Dienst noodzakelijke cookies te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen vormen geen schade en u kunt hiervoor geen schadevergoeding eisen. Uw browser biedt u ook de mogelijkheid om bestaande cookies op uw terminal te verwijderen of om u te waarschuwen wanneer er waarschijnlijk nieuwe cookies op uw terminal worden geplaatst. Deze instellingen hebben geen invloed op uw browse-ervaring, maar u verliest wel alle voordelen die de cookie biedt. Hieronder vindt u de verschillende instrumenten die u ter beschikking staan om de parameters van de cookies die op uw terminal worden geplaatst in te stellen.

f) Uw internetbrowser instellen

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. Om te weten te komen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen, vindt u hieronder links naar de hulp die nodig is om toegang te krijgen tot het cookiemenu van uw browser.

Google Chrome: https: //support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Internet Explorer: https: //support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Mozilla Firefox: https: //support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

Opera: http: //help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Safari: https: //support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR

Voor meer informatie over hulpmiddelen voor cookiebeheer kunt u terecht op de website van ADP: https: //www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Projet_de_recommandation_cookies.pdf.

Als u vragen heeft of meer informatie wenst over dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Alle rechten voorbehouden - 25 december 2019

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl

Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux - Belgique

N° d'entreprise 0728 877 103  -  N° de TVA : BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl