Algemene verkoopsvoorwaarden

NOA Technologies srl (afgekort NOATEC, 6 rue Arsène Grosjean, 5020 Temploux, België, BCE: 0728 877 103, BTW: BE0728 877 103, info@noatec.eu) creëert en verkoopt paramedische wellnessproducten.
De bijzondere voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het contractuele kader. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van deze producten door de klant.

Ze zijn beschikbaar en worden aanvaard door de klant die erkent dat ze van toepassing zijn op alle transacties die met NOATEC worden gesloten.
Eventuele algemene voorwaarden van de koper zullen als nietig worden beschouwd, zelfs als zij het tegendeel beweren.

Verantwoordelijkheden
De klant verklaart wettelijk bevoegd te zijn en minstens 18 jaar oud te zijn op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.
Hij/zij verbindt zich ertoe om informatie te verstrekken die accuraat, nauwkeurig en actueel is. Hij/zij verklaart dat hij/zij de houder is van de creditcard en/of PayPal-rekening waarmee de betaling voor de bestelde producten zal worden verricht of bevestigt dat hij/zij de toestemming van de houder in de juiste vorm heeft.

Bestellingen
Tenzij anders overeengekomen, zijn aanbiedingen en prijskortingen 30 dagen geldig.
De klant valideert zijn bestelling per post, e-mail of online nadat hij de huidige verkoopsvoorwaarden heeft aanvaard. De klant is verplicht om elk element van zijn bestelling te controleren alvorens deze te bevestigen. Wanneer de klant op een pictogram klikt waarvan de bewoording een verbintenis genereert die elke internetgebruiker zou begrijpen, is hij gebonden aan deze klik. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de pictogrammen "Validatie", "Betaling" of een andere soortgelijke titel.

Noatec behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te valideren/uit te voeren in het bijzonder in de volgende gevallen:
in het geval van producten die niet op voorraad zijn. Noatec biedt op haar website alleen producten te koop aan die uit voorraad leverbaar zijn. Serviceaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website. Echter, in het geval van een bestelling van een product dat, om welke reden dan ook, niet meer op voorraad is, zal Noatec u informeren en de bestelling van het product dat niet op voorraad is annuleren;
In het geval van een weigering om de betaling te valideren door de uitgever van de betaalkaart die de klant gebruikt, of in het geval van fraude of een redelijk vermoeden van fraude ;
In het geval van een bestelling voor een groot volume van hetzelfde product of op hetzelfde leveringsadres;
in dat geval worden de eventueel door de klant betaalde bedragen zo snel mogelijk volledig terugbetaald, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de koopovereenkomst geacht niet te zijn gesloten.

De internet koopovereenkomst wordt gesloten door Noatec die een e-mail stuurt ter bevestiging van de verzending van de bestelling. Deze e-mail wordt binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling van de klant door Noatec verzonden. De klant verbindt zich ertoe een kopie van deze e-mail en de onderhavige voorwaarden te bewaren, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op een duurzame drager te bewaren.

Niettegenstaande elk ander schriftelijk bewijs of elk bewijs dat wordt bewaard op een andere duurzame drager waartoe u toegang hebt, wordt overeengekomen dat de geautomatiseerde registers, die worden bewaard in onze geautomatiseerde systemen of in die van onze hostingprovider, kunnen worden gebruikt als bewijs van de communicatie, de inhoud van de bestellingen, de datum ervan en de betalingen tussen de partijen.

Prijzen
De getoonde prijzen zijn in EURO, alle belastingen inbegrepen. De verzendkosten zijn extra. Het BTW-bedrag is 21% en de verzendkosten verschijnen op het scherm aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant. De betaling van de prijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract.

Betalingsvoorwaarden - conventionele rente - boetebepaling
Tenzij anders vermeld, zijn al onze facturen contant betaalbaar.
In geval van niet-betaling op de vervaldag worden de facturen zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met de wettelijke intrestvoet die van toepassing is. Indien NOATEC geen betaling ontvangt binnen 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief of een ander middel waarop de schuldenaar heeft geantwoord, zal de schuldenaar van rechtswege, overeenkomstig de artikelen 1139 en 1150 van het Burgerlijk Wetboek, aan NOATEC een conventionele, forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 € moeten betalen.

Levering
De op het bestelformulier, de offerte of op de site vermelde levertijden worden slechts als indicatie gegeven en zijn niet bindend. De klant kan zich in geen geval beroepen op de niet-naleving van de gestelde termijnen om schadevergoeding te eisen of om de verkoop te annuleren, tenzij NOATEC een grove nalatigheid kan bewijzen.

De levering van het product gebeurt per pakje, per post, via een door ons gemandateerd transportbedrijf naar de door u opgegeven leveringsplaats.
De levertijden liggen over het algemeen tussen 2 en 5 werkdagen, tenzij anders vermeld of in bijzondere gevallen van overmacht (stakingen, blokkades van het wegen-, spoor- of luchtnet, slecht weer, etc.).

Elk risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant bij ontvangst van het product door de klant, d.w.z. zodra de klant, of een door de klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit neemt.

Klacht
Elke klacht met betrekking tot een gebrek aan de geleverde producten, een onnauwkeurigheid van de hoeveelheden of een foutieve referentie met betrekking tot de bevestigde bestelling, moet binnen de acht werkdagen na ontvangst van de producten aan onze klantendienst per aangetekend schrijven worden gemeld, waarvan de gegevens in de preambule worden vermeld, op straffe van verval van het recht om een klacht in te dienen.

Garantie
De wettelijke garanties zijn van toepassing op onze producten. Deze garantie kan niet worden ingeroepen in geval van onjuist gebruik of interventie door een externe persoon op de apparatuur.

Herroepingsrecht / Retourrecht
De consument heeft het recht om zonder opgave van redenen zijn bestelling te herroepen binnen vijftien (15) kalenderdagen, vanaf de dag dat de klant, of een door de klant aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, het product fysiek in ontvangst neemt.
Om dit recht uit te oefenen, moet de consument zijn beslissing tot herroeping vóór het verstrijken van de termijn van (15) vijftien (15) dagen aan Noatec meedelen: per brief aan het volgende adres: 6 rue Arsène Grosjean te 5020 Temploux, België of per e-post op info@noatec.eu. De klant kan ook gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.
Noatec zal u dan informeren over de voorwaarden voor het retourneren van het product. Noatec behoudt zich het recht voor om geen retourzendingen te accepteren die niet voldoen aan de aldus gecommuniceerde voorwaarden.
De consument verbindt zich ertoe het product onverwijld of uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van zijn wens tot herroeping te retourneren.
Noatec draagt de kosten voor het terugsturen van het product als er een probleem is ontstaan bij de verwerking en levering van de bestelling waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Anders blijven de directe kosten van de retourzending voor rekening van de klant.
Noatec zal het voor de bestelling betaalde bedrag, inclusief de leveringskosten, terugbetalen (met uitzondering van de extra kosten die verschuldigd zijn indien de klant een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de voorgestelde standaardlevering), ten laatste veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop Noatec op de hoogte werd gebracht van de beslissing om zich terug te trekken uit het contract. Noatec behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
De klant kan verantwoordelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en het juiste gebruik van het product vast te stellen.

De klant mag het product en de verpakking niet beschadigen, vervuilen of abnormaal dragen.
Het product moet onbeschadigd worden geretourneerd met alle accessoires in de originele verpakking.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
NOATEC voldoet aan alle eisen op het gebied van gegevensbescherming.

Eigendomsvoorbehoud
De verkochte producten blijven het exclusieve en onvervreemdbare eigendom van Noatec tot de volledige betaling van de prijs van het product. In geval van laattijdige betaling door de klant, kan Noatec de onmiddellijke teruggave van de geleverde producten eisen zonder voorafgaande kennisgeving en/of ingebrekestelling. Herstel- en transportkosten worden aan de klant in rekening gebracht.

Aansprakelijkheidsbeperkingen
Noatec behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, zonder daarvoor aansprakelijk te worden gesteld, bijvoorbeeld wegens de mededeling van duidelijk foutieve gegevens, niet-betaling of weigering van toestemming door de financiële instelling van de klant, bestellingen met betrekking tot een abnormaal hoog aantal producten, enz.
In geval van niet-uitvoering kan Noatec niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering van het aankoopcontract, of de slechte uitvoering ervan, ofwel te wijten is aan de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde die geen verband houdt met de dienst, ofwel, ten slotte, toe te schrijven is aan een geval van overmacht.
In de huidige staat van de technische apparatuur kan Noatec niet garanderen dat de datacommunicatie via het internet te allen tijde foutloos en/of mogelijk is. Daarom aanvaardt Noatec geen aansprakelijkheid voor technische en elektronische fouten die buiten haar controle vallen, met name voor vertragingen in de orderverwerking.

Toepasselijk recht - geschillenbeslechting
De contractuele relatie tussen Noatec en de klant is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering, de onderbreking of de beëindiging van het contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen.

De keuze van het toepasselijke recht mag er echter niet toe leiden dat de consument de bescherming wordt ontnomen die hem wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest. De keuze van het toepasselijke recht laat niet toe af te wijken van dwingende bepalingen van internationaal recht met betrekking tot het recht van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt.


Slotbepalingen De taal van het contract is het Frans.

Scheidbaarheid
Indien een of meer clausules van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, onwettig of niet van toepassing zouden worden verklaard onder het toepasselijke recht, zou een dergelijke situatie geen invloed hebben op de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-toepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij die van de oorspronkelijke clausule ligt.

NOA Technologies srl
Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux
info@noatec.eu

Intracommunautaire BTW nr.: BE0728 877 103 - ECB nr.: 0728 877 103

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl
Rue Arsène Grosjean, 6
5020 Temploux
België
BTW-nummer: BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl