Algemene verkoopsvoorwaarden

NOA Technologies srl (afgekort NOATEC, 6 rue Arsène Grosjean, 5020 Temploux, België, BCE: 0728 877 103, BTW: BE0728 877 103, info@noatec.eu) creëert en verkoopt paramedische wellnessproducten.
De bijzondere voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het contractuele kader. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van deze producten door de klant.

Zij staan ter beschikking van en worden aanvaard door de klant, die erkent dat zij van toepassing zijn op alle met NOATEC gesloten transacties.
Alle algemene voorwaarden van de koper zullen als nietig worden beschouwd, zelfs indien zij het tegendeel vermelden.

Verantwoordelijkheden
De klant verklaart dat hij/zij handelingsbekwaam is en minstens 18 jaar oud is op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.
Hij verbindt zich ertoe correcte, nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. De klant verklaart dat hij/zij de houder is van de bankkaart en/of PayPal-rekening waarmee de betaling van de bestelde producten zal worden uitgevoerd of bevestigt dat hij/zij de machtiging van de houder in goede en behoorlijke vorm heeft.

Bestel
Tenzij anders bepaald, zijn de aanbiedingen en prijskortingen 30 dagen geldig.
De klant bevestigt zijn bestelling per post, e-mail of online nadat hij deze verkoopsvoorwaarden heeft aanvaard. De klant dient elk element van de bestelling te controleren alvorens deze te bevestigen. Wanneer de klant op een pictogram klikt waarvan de tekst een verbintenis inhoudt die elke internetgebruiker zou begrijpen, is hij door deze klik gebonden. Dit is bijvoorbeeld het geval met de iconen "Validatie", "Betaling" of soortgelijke iconen.

Noatec behoudt zich het recht voor de bestelling niet te valideren/uit te voeren in de volgende gevallen
in geval van producten die niet in voorraad zijn. Noatec biedt op haar website enkel producten te koop aan die in voorraad zijn. Dienstaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website. In geval van een bestelling van een product dat, om welke reden dan ook, niet meer voorradig is, zal Noatec u echter informeren en de bestelling van het niet voorradige product annuleren;
Indien de uitgever van de door de klant gebruikte betaalkaart weigert de betaling te valideren, of in geval van fraude of een redelijk vermoeden van fraude;
In geval van een grote bestelling van hetzelfde product of naar hetzelfde leveringsadres;
In een dergelijk geval worden de eventueel door de klant betaalde bedragen zo spoedig mogelijk volledig terugbetaald, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de koopovereenkomst niet als gesloten beschouwd.

Het koopcontract via internet komt tot stand doordat Noatec een e-mail stuurt ter bevestiging van de verzending van de bestelling. Deze e-mail wordt verstuurd binnen twee werkdagen nadat Noatec de bestelling van de klant heeft ontvangen. De klant verbindt zich ertoe een kopie van deze e-mail en van deze voorwaarden te bewaren, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op een duurzame drager te bewaren.

Niettegenstaande enig ander schriftelijk bewijs of bewijs dat wordt bewaard op een andere duurzame drager waartoe u toegang hebt, wordt overeengekomen dat de computerregisters die in onze computersystemen of in die van onze gastheer worden bijgehouden, zullen worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de inhoud van de bestellingen, de datum ervan en de betalingen die tussen de partijen zijn verricht.

Prijzen
De getoonde prijzen zijn in EURO, alle belastingen inbegrepen. Verzendkosten zijn extra. De BTW bedraagt 21% en de verzendingskosten verschijnen op het scherm op het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant. De betaling van de prijs is verschuldigd bij het afsluiten van het contract.

Betalingsvoorwaarden - contractuele rente - boetebeding
Behoudens andersluidende bepaling zijn al onze facturen contant betaalbaar.
In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen de facturen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest opbrengen gelijk aan de toepasselijke wettelijke rentevoet, verhoogd met 2 procent. Bij gebrek aan betaling door NOATEC binnen de 8 dagen na het versturen van een aangetekende herinnering of een ander middel dat door de schuldenaar werd beantwoord, zal de schuldenaar van rechtswege, in toepassing van de artikelen 1139 en 1150 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden zijn aan NOATEC een conventionele, vaste en onherleidbare schadevergoeding te betalen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 €.

Levering
De leveringstermijnen vermeld op de bestelbon, de offerte of op de website zijn slechts indicatief en niet bindend. De klant kan geen schadevergoeding of ontbinding van de verkoop eisen indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, tenzij NOATEC een grove nalatigheid van zijn kant kan bewijzen.

De levering van het product geschiedt per pakket, per post, via een door ons aangewezen transportbedrijf op de door u aangegeven plaats van levering.
De leveringstermijn bedraagt over het algemeen tussen 2 en 5 werkdagen, tenzij anders vermeld of in geval van overmacht (stakingen, blokkades van wegen, spoorwegen of vliegtuigen, slechte weersomstandigheden, enz.)

Elk risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de klant over bij ontvangst van het product door de klant, d.w.z. wanneer de klant, of een door de klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het product fysiek in ontvangst neemt.

Klachten
Alle klachten in verband met een gebrek aan de geleverde producten, een onjuistheid in de hoeveelheden of een foutieve referentie in verband met de bevestigde bestelling, moeten binnen acht werkdagen na ontvangst van de producten per aangetekend schrijven aan onze klantendienst worden meegedeeld, waarvan de gegevens in de preambule zijn vermeld, op straffe van verval van het recht op reclamatie.

Garantie
Op onze producten zijn de wettelijke garanties van toepassing. Deze garantie kan niet worden ingeroepen in geval van verkeerd gebruik of interventie door een externe partij op de apparatuur.

Herroepingsrecht / Retourzendingen
De consument heeft het recht zijn bestelling zonder opgave van redenen te herroepen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in ontvangst neemt.
Om dit recht uit te oefenen, moet de consument-klant Noatec vóór het verstrijken van de termijn van vijftien (15) dagen op de hoogte brengen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen: per brief naar het volgende adres: 6 rue Arsène Grosjean, 5020 Temploux, België of per e-mail naar het adres info@noatec.eu. De klant kan ook het hier bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken.
Noatec vertelt u dan hoe u het product kunt terugsturen. Noatec behoudt zich het recht voor om terugzendingen die niet aan deze instructies voldoen niet te aanvaarden.
De consument-klant verbindt zich ertoe het product onverwijld of uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van zijn wil tot herroeping terug te sturen.
Noatec draagt de kosten voor het terugzenden van het product als er een probleem is opgetreden bij de verwerking en levering van de bestelling dat aan ons te wijten is. Anders zijn de rechtstreekse kosten van terugzending ten laste van de klant.
Noatec betaalt het voor de bestelling betaalde bedrag terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die verschuldigd zijn indien de klant een duurdere leveringswijze dan de aangeboden standaardlevering heeft gekozen), ten laatste veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop Noatec op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot herroeping. Noatec behoudt zich echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot zij het product heeft ontvangen of tot de klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
De klant kan verantwoordelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en het juiste gebruik van het product vast te stellen.

De klant mag het product en de verpakking op geen enkele wijze beschadigen, bevuilen of verslijten.
Het product moet onbeschadigd met alle toebehoren in de originele onbeschadigde verpakking worden teruggestuurd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
NOATEC voldoet aan alle vereisten inzake gegevensbescherming.

Eigendomsvoorbehoud
De verkochte producten blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van Noatec tot de volledige betaling van de volledige prijs van het product. In geval van laattijdige betaling door de klant kan Noatec de onmiddellijke teruggave van de geleverde producten eisen zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. De kosten van recuperatie en transport zijn ten laste van de klant.

Grenzen van de aansprakelijkheid
Noatec behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, zonder daarvoor aansprakelijk te zijn, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens de mededeling van kennelijk onjuiste gegevens, niet-betaling of weigering van autorisatie door de financiële instelling van de klant, bestellingen van een abnormaal groot aantal producten, enz.
In geval van niet-uitvoering is Noatec niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van het aankoopcontract of de slechte uitvoering ervan te wijten is aan de klant, of te wijten is aan de onvoorziene en onoverkomelijke daad van een derde die geen verband houdt met de dienst, of tenslotte te wijten is aan een geval van overmacht.
Gezien de huidige stand van de techniek kan Noatec niet garanderen dat datacommunicatie via het internet te allen tijde foutloos en/of mogelijk is. Noatec is dan ook niet aansprakelijk voor technische en elektronische fouten buiten haar wil om, in het bijzonder voor vertragingen in de verwerking van bestellingen.

Toepasselijk recht - geschillenregeling
De contractuele relatie tussen Noatec en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van het contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen.

De rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat de consument-cliënt de bescherming wordt ontnomen die wordt geboden door de bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest. De rechtskeuze staat niet toe dat wordt afgeweken van de dwingende bepalingen van internationaal recht met betrekking tot het recht van het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt.

Slotbepalingen
De taal van het contract is het Frans.

Scheidbaarheid
Indien een of meer clausules van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden verklaard krachtens het toepasselijke recht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en afdwingbare clausule die de inhoud van de oorspronkelijke clausule zo dicht mogelijk benadert.

NOA Technologies srl
Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux
info@noatec.eu

Intracommunautair BTW-nummer: BE0728 877 103 - ECB-nummer: 0728 877 103

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl

Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux - België

Ondernemingsnummer 0728 877 103 - BTW-nummer: BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl