Algemene verkoopvoorwaarden

NOA Technologies srl (afgekort NOATEC, 6 rue Arsène Grosjean, 5020 Temploux, België, BCE: 0728 877 103, BTW: BE0728 877 103, info@noatec.eu) creëert en verkoopt paramedische wellness-producten.
De bijzondere voorwaarden en deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen het contractuele kader. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van deze producten door de klant.

Zij staan ter beschikking van en worden aanvaard door de klant, die erkent dat zij van toepassing zijn op alle met NOATEC gesloten transacties.
Eventuele algemene voorwaarden van de koper zullen als nietig worden beschouwd, zelfs indien zij het tegendeel vermelden.

Verantwoordelijkheden
De klant verklaart dat hij/zij handelingsbekwaam is en ten minste 18 jaar oud is op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.
Hij/zij verbindt zich ertoe nauwkeurige, precieze en actuele informatie te verstrekken. De klant verklaart houder te zijn van de bankkaart en/of PayPal-rekening waarmee de betaling van de bestelde producten zal worden uitgevoerd of bevestigt dat hij/zij beschikt over de toestemming van de houder in goede en behoorlijke vorm.

Bestel
Tenzij anders vermeld, zijn aanbiedingen en prijskortingen 30 dagen geldig.
De klant bevestigt zijn bestelling per post, e-mail of online na de huidige verkoopsvoorwaarden te hebben aanvaard. De klant is verplicht elk element van de bestelling te controleren alvorens deze te bevestigen. Wanneer de klant op een icoon klikt waarvan de bewoordingen een verbintenis inhouden die elke Internetgebruiker zou begrijpen, is hij door deze klik gebonden. Dit is bijvoorbeeld het geval met de pictogrammen "Validatie", "Betaling" en dergelijke.

Noatec behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te valideren/uit te voeren, in het bijzonder in de volgende gevallen
in geval van producten die niet in voorraad zijn. Noatec biedt op haar website alleen producten te koop aan die voorradig zijn. Aanbiedingen en prijzen van diensten zijn geldig zolang zij op de website zichtbaar zijn. Echter, in het geval van een bestelling van een product dat, om welke reden dan ook, niet meer voorradig is, zal Noatec u hiervan op de hoogte brengen en de bestelling voor het niet voorradige product annuleren;
Indien de uitgever van de door de klant gebruikte betaalkaart weigert de betaling te valideren, of in geval van fraude of een redelijk vermoeden van fraude;
In geval van een grote bestelling van hetzelfde product of op hetzelfde leveringsadres;
In dat geval worden de eventueel door de klant betaalde bedragen zo spoedig mogelijk volledig terugbetaald, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de koopovereenkomst geacht niet te zijn gesloten.

Het koopcontract via internet komt tot stand doordat Noatec een e-mail stuurt ter bevestiging van de verzending van de bestelling. Deze e-mail wordt verzonden binnen twee werkdagen nadat Noatec de bestelling van de klant heeft ontvangen. De klant verbindt zich ertoe een kopie van deze e-mail en van deze algemene voorwaarden te bewaren, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op een duurzame drager te bewaren.

Niettegenstaande enig ander schriftelijk bewijs of enig bewijs bewaard op een andere duurzame drager waartoe u toegang hebt, wordt overeengekomen dat de in onze computersystemen of in die van onze gastheer bijgehouden geautomatiseerde registers zullen worden beschouwd als bewijs van communicatie, van de inhoud van bestellingen, van de datum ervan en van de tussen partijen verrichte betalingen.

Prijzen
De vermelde prijzen zijn in EURO, alle taksen inbegrepen. Verzendkosten zijn extra. Het BTW-bedrag is 21% en de verzendkosten verschijnen op het scherm aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant. De betaling van de prijs is verschuldigd bij de sluiting van het contract.

Betalingsvoorwaarden - contractuele rente - boetebeding
Behoudens andersluidende bepaling zijn al onze facturen contant betaalbaar.
In geval van niet-betaling op de vervaldag zullen de facturen zonder voorafgaande ingebrekestelling rente dragen gelijk aan de toepasselijke wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2 procent. Indien NOATEC geen betaling ontvangt binnen de 8 dagen na het versturen van een aangetekende herinnering of een ander middel dat door de debiteur werd beantwoord, is de debiteur van rechtswege, in toepassing van de artikelen 1139 en 1150 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden aan NOATEC een conventionele, forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding te betalen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 €.

Levering
De op het bestelformulier, in de offerte of op de website vermelde leveringstermijnen worden slechts bij wijze van aanduiding gegeven en zijn niet bindend. De klant kan geen schadevergoeding of ontbinding van de verkoop eisen indien de leveringstermijn niet gerespecteerd wordt, tenzij NOATEC schuldig is aan grove nalatigheid.

De levering van het product geschiedt per pakket, per post, via een door ons aangewezen transportbedrijf op de door u aangegeven plaats van levering.
De leveringstermijnen liggen over het algemeen tussen 2 en 5 werkdagen, tenzij anders aangegeven of in geval van overmacht (stakingen, weg-, spoor- of luchtblokkades, slecht weer, enz.)

Alle risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de klant over bij ontvangst van het product door de klant, d.w.z. wanneer de klant, of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit neemt.

Klachten
Alle klachten met betrekking tot een gebrek aan de geleverde producten, een onnauwkeurigheid in de hoeveelheden of een foutieve vermelding met betrekking tot de bevestigde bestelling, moeten binnen acht werkdagen na ontvangst van de producten per aangetekend schrijven aan onze klantendienst worden gemeld, waarvan de gegevens in de aanhef zijn vermeld, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt.

Garantie
De wettelijke garanties zijn van toepassing op onze producten. Deze garantie kan niet worden ingeroepen in geval van verkeerd gebruik van of ingrepen in de apparatuur door een externe partij.

Herroepingsrecht / Retourzendingen
De consument heeft het recht zijn bestelling zonder opgave van redenen te herroepen binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, ingaande op de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in ontvangst neemt.
Om dit recht uit te oefenen, moet de consument Noatec vóór het verstrijken van de termijn van vijftien (15) dagen op de hoogte brengen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen: per brief naar het volgende adres: 6 rue Arsène Grosjean, 5020 Temploux, België of per e-mail naar het adres info@noatec.eu. De klant kan ook gebruik maken van het hier bijgevoegde modelformulier voor herroeping.
Noatec zal u dan vertellen hoe u het product kunt retourneren. Noatec behoudt zich het recht voor om retourzendingen die niet aan deze instructies voldoen niet te accepteren.
De consument-klant verbindt zich ertoe het product onverwijld of uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving van zijn wil tot herroeping terug te zenden.
Noatec draagt de kosten voor het terugzenden van het product indien zich bij de verwerking en levering van de bestelling een probleem heeft voorgedaan dat aan ons is toe te rekenen. Anders zijn de directe kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de klant.
Noatec zal het voor de bestelling betaalde bedrag terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die verschuldigd zijn indien de klant een duurdere leveringsmethode dan de aangeboden standaardlevering heeft gekozen), uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop Noatec op de hoogte is gebracht van de beslissing om de bestelling te herroepen. Noatec behoudt zich echter het recht voor de terugbetaling uit te stellen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig was om de aard, de kenmerken en het juiste gebruik van het product vast te stellen.

De klant mag het product en de verpakking op geen enkele manier beschadigen, bevuilen of verslijten.
Het product moet onbeschadigd worden geretourneerd met alle accessoires in de originele onbeschadigde verpakking.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
NOATEC voldoet aan alle eisen inzake gegevensbescherming.

Eigendomsvoorbehoud
De verkochte producten blijven de exclusieve en onvervreemdbare eigendom van Noatec tot de volledige betaling van de prijs van het product. In geval van niet-tijdige betaling door de klant kan Noatec zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling de onmiddellijke teruggave van de geleverde producten eisen. De kosten van terugwinning en vervoer zijn voor rekening van de klant.

Grenzen van de aansprakelijkheid
Noatec behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, zonder hiervoor aansprakelijk te zijn, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wegens de mededeling van duidelijk foutieve gegevens, niet-betaling of weigering van toestemming door de financiële instelling van de klant, bestellingen van een abnormaal groot aantal producten, enz.
In geval van niet-uitvoering is Noatec niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van de koopovereenkomst of de slechte uitvoering ervan te wijten is aan de klant, of te wijten is aan de onvoorzienbare en onoverkomelijke daad van een derde die geen verband houdt met de prestatie, of tenslotte, te wijten is aan een geval van overmacht.
Gezien de huidige stand van de technische apparatuur kan Noatec niet garanderen dat datacommunicatie via het Internet te allen tijde foutloos en/of mogelijk is. Noatec kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor technische en elektronische fouten buiten zijn controle, in het bijzonder voor vertragingen bij de verwerking van de bestellingen.

Toepasselijk recht - beslechting van geschillen
De contractuele relatie tussen Noatec en de klant is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering, onderbreking of beëindiging van het contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen.

De rechtskeuze mag er echter niet toe leiden dat de consument-cliënt de bescherming verliest welke hij geniet op grond van bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze toepasselijk zou zijn geweest. De rechtskeuze staat niet toe dat wordt afgeweken van de dwingende bepalingen van internationaal recht met betrekking tot het recht van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt.

Slotbepalingen
De taal van het contract is Frans.

Scheidbaarheid
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zouden worden verklaard krachtens het toepasselijke recht, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en afdwingbare clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke clausule ligt.

NOA Technologies srl
Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux
info@noatec.eu

Intracommunautair BTW-nummer: BE0728 877 103 - ECB-nummer: 0728 877 103

Hoofdkantoor

NOA Technologies srl

Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux - Belgique

N° d'entreprise 0728 877 103  -  N° de TVA : BE 0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl