Algemene verkoopsvoorwaarden

NOA Technologies srl (afgekort tot NOATEC, 6 rue Arsène Grosjean, 5020 Temploux, België, BCE: 0728 877 103, BTW: BE0728 877 103, info@noatec.eu) creëert en verkoopt paramedische wellnessproducten.
De bijzondere voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden vormen het contractuele kader. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling van deze producten door de klant.

Ze zijn beschikbaar en worden aanvaard door de klant die erkent dat ze van toepassing zijn op alle transacties die met NOATEC worden gesloten.
Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden als nietig beschouwd, zelfs als zij het tegendeel beweren.

Verantwoordelijkheden
De klant verklaart op de dag van de bestelling wettelijk bevoegd te zijn en minstens 18 jaar oud te zijn.
Hij verbindt zich ertoe om informatie te verstrekken die accuraat, nauwkeurig en actueel is. Hij/zij verklaart dat hij/zij de houder is van de bankkaart en/of PayPal-rekening waarmee hij/zij overgaat tot betaling van de bestelde producten of bevestigt de toestemming van de houder in de juiste vorm te hebben.

Bestel
Tenzij anders overeengekomen, zijn aanbiedingen en prijskortingen 30 dagen geldig.
De klant valideert zijn bestelling per post, e-mail of online nadat hij de huidige verkoopsvoorwaarden heeft aanvaard. De klant is verplicht om elk element van zijn bestelling te controleren alvorens deze te bevestigen. Wanneer de klant op een pictogram klikt waarvan de bewoording een verbintenis genereert die elke internetgebruiker zou begrijpen, is hij gebonden aan deze klik. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de pictogrammen "Validatie", "Betaling" of een andere soortgelijke titel.

Noatec behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te valideren/uit te voeren in het bijzonder in de volgende hypotheses:
in geval van producten die niet op voorraad zijn. Noatec biedt op haar website alleen producten te koop aan die uit voorraad leverbaar zijn. Serviceaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website. Echter, in het geval van een bestelling van een product dat, om welke reden dan ook, niet meer op voorraad is, zal Noatec u informeren en de bestelling van het product dat niet op voorraad is, annuleren;
In geval van weigering om de betaling te valideren door de uitgever van de betaalkaart die de klant gebruikt, of in geval van fraude of een redelijk vermoeden van fraude;
In geval van een bestelling van een grote hoeveelheid van hetzelfde product of op hetzelfde afleveradres;
In dat geval worden de eventueel door de klant betaalde bedragen zo snel mogelijk volledig aan hem/haar terugbetaald, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de koopovereenkomst niet geacht te zijn gesloten.

De internet koopovereenkomst wordt gesloten door Noatec die een e-mail stuurt ter bevestiging van de verzending van de bestelling. Deze e-mail wordt binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling van de klant door Noatec verzonden. De klant verbindt zich ertoe een kopie van deze e-mail en de onderhavige voorwaarden te bewaren, hetzij door ze af te drukken, hetzij door ze op een duurzame drager te bewaren.

Niettegenstaande elk ander schriftelijk bewijs of elk bewijs dat op een andere duurzame drager wordt bewaard waartoe u toegang hebt, wordt overeengekomen dat de geautomatiseerde registers, die in onze geautomatiseerde systemen of in die van onze host worden bewaard, kunnen worden gebruikt als bewijs van de communicatie, de inhoud van de bestellingen, de datum ervan en de betalingen tussen de partijen.

Prijzen
De prijzen worden weergegeven in EURO, inclusief alle belastingen. De verzendkosten zijn extra. Het BTW-bedrag is 21% en de verzendkosten verschijnen op het scherm aan het einde van de selectie van de verschillende producten door de klant. De betaling van de prijs is verschuldigd bij het sluiten van het contract.

Betalingsvoorwaarden - contractuele rente - boetebepaling
Tenzij anders overeengekomen, zijn al onze facturen contant betaalbaar.
In geval van niet-betaling op de vervaldag worden de facturen zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met de wettelijke interestvoet, die gelijk is aan de toepasselijke wettelijke interestvoet. Indien NOATEC geen betaling ontvangt binnen 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning of een ander middel waarop de schuldenaar heeft geantwoord, is de schuldenaar van rechtswege verplicht, in toepassing van de artikelen 1139 en 1150 van het Burgerlijk Wetboek, aan NOATEC een conventionele, forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding te betalen van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 €.

Levering
De op het bestelformulier, de offerte of op de site vermelde levertijden worden slechts bij wijze van indicatie vermeld en zijn niet verplicht. De klant kan zich in geen geval beroepen op de niet-naleving van de gestelde termijnen om schadevergoeding te eisen of de verkoop te annuleren, tenzij NOATEC een grove nalatigheid kan bewijzen.

De levering van het product gebeurt per pakje, per post, via een door ons aangewezen transportbedrijf op de door u aangegeven plaats van levering.
De leveringstermijnen liggen over het algemeen tussen 2 en 5 werkdagen, tenzij anders vermeld of in bijzondere gevallen van overmacht (stakingen, blokkades van het wegen-, spoor- of luchtnet, slecht weer, ...).

Elk risico van verlies of beschadiging van het product gaat over op de klant bij ontvangst van het product door de klant, d.w.z. zodra de klant, of een door de klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit neemt.

Bewering
Elke klacht met betrekking tot een gebrek aan de geleverde producten, een onnauwkeurigheid van de hoeveelheden of een foutieve verwijzing naar de bevestigde bestelling moet binnen acht werkdagen na ontvangst van de producten per aangetekende brief aan onze klantendienst worden gemeld, waarvan de contactgegevens in de preambule zijn vermeld, op straffe van verval van het recht om een klacht in te dienen.

Garantie
De wettelijke garanties zijn van toepassing op onze producten. Deze garantie kan niet worden ingeroepen in geval van onjuist gebruik of de tussenkomst van een externe persoon op de apparatuur.

Recht van herroeping / Retourzending
De consument heeft het recht om zijn bestelling zonder opgave van redenen binnen vijftien (15) kalenderdagen te herroepen, vanaf de dag dat de klant, of een door de klant aangewezen derde partij anders dan de vervoerder, het product fysiek in ontvangst neemt.
Om dit recht uit te oefenen, moet de consument zijn beslissing tot herroeping vóór het verstrijken van de termijn van (15) vijftien (15) dagen aan Noatec meedelen: per brief aan het volgende adres: 6 rue Arsène Grosjean te 5020 Temploux, België of per e- mail aan info@noatec.eu. De klant kan ook gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping .
Noatec zal u dan informeren hoe u het product kunt retourneren. Noatec behoudt zich het recht voor om geen retourzendingen te accepteren die niet voldoen aan de aldus gecommuniceerde voorwaarden.
De consument verbindt zich ertoe het product onverwijld of uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling van zijn wil tot herroeping terug te sturen.
Noatec draagt de kosten voor het terugsturen van de goederen als er een probleem is bij de verwerking en levering van de bestelling waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Anders blijven de directe kosten van de retourzending voor rekening van de klant.
Noatec zal het betaalde bedrag op het moment van de bestelling terugbetalen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die verschuldigd zijn indien de klant een duurdere leveringsmethode heeft gekozen dan de voorgestelde standaardlevering), ten laatste veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag waarop Noatec op de hoogte werd gebracht van de beslissing om de bestelling in te trekken. Noatec behoudt zich echter het recht voor om de terugbetaling uit te stellen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs van verzending van het product heeft geleverd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
De klant kan verantwoordelijk worden gesteld voor de waardevermindering van het product als gevolg van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en het juiste gebruik van het product vast te stellen.

De klant mag het product en de verpakking niet beschadigen, vervuilen of abnormaal dragen.
Het product moet onbeschadigd worden geretourneerd met alle accessoires in de originele verpakking.

Veiligheid en vertrouwelijkheid
NOATEC voldoet aan alle eisen op het gebied van gegevensbescherming.

Eigendomsvoorbehoud
De verkochte producten blijven het exclusieve en onvervreemdbare eigendom van Noatec tot de volledige betaling van de prijs van het product. In geval van laattijdige betaling door de klant, kan Noatec de onmiddellijke teruggave van de geleverde producten eisen zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. Herstel- en transportkosten worden aan de klant in rekening gebracht.

Beperking van de aansprakelijkheid
Noatec behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld, bijvoorbeeld wegens de mededeling van duidelijk foutieve gegevens, niet-betaling of weigering van toestemming door de financiële instelling van de klant, bestellingen met betrekking tot een abnormaal hoog aantal producten, enz.
In geval van niet-uitvoering kan Noatec niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering van het aankoopcontract, of de slechte uitvoering ervan, ofwel toe te schrijven is aan de klant, ofwel aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde die geen verband houdt met de dienst, ofwel, ten slotte, toe te schrijven is aan een geval van overmacht.
In de huidige staat van de technische apparatuur kan Noatec niet garanderen dat de datacommunicatie via het internet te allen tijde foutloos en/of mogelijk is. Bijgevolg aanvaardt Noatec geen aansprakelijkheid voor technische en elektronische fouten die buiten haar controle vallen, met name voor vertragingen in de orderverwerking.

Toepasselijk recht - geschillenbeslechting
De contractuele relatie tussen Noatec en de klant is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering, de onderbreking of de beëindiging van het contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen.

De keuze van het toepasselijke recht mag er echter niet toe leiden dat de consument de bescherming wordt ontnomen die hem wordt geboden door bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken op grond van het recht dat bij gebreke van een rechtskeuze van toepassing zou zijn geweest. De keuze van het toepasselijke recht laat niet toe af te wijken van de dwingende bepalingen van internationaal recht met betrekking tot het recht van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt.

Slotbepalingen
De taal van het contract is Frans.

Scheidbaarheid
Indien een of meer clausules van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, onwettig of niet-toepasselijk zouden worden verklaard onder het toepasselijke recht, zou een dergelijke situatie geen invloed hebben op de geldigheid van de overige clausules. De nietige, ongeldige, onwettige of niet-toepasselijke clausule zal met terugwerkende kracht worden vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij die van de oorspronkelijke clausule ligt.

NOA-technologieën srl
Rue Arsène Grosjean, 6 - 5020 Temploux
info@noatec.eu

Intracommunautaire BTW nr.: BE0728 877 103 - ECB nr.: 0728 877 103

Hoofdkantoor

NOA-technologies SRL
Rue Arsène Grosjean, 6
5020 Temploux
België
BTW-nummer : BE0728877103

Copyright ©2019 NOA Technologies srl